Man inte låta bli att undra hur det står till inuti huvudena på dem som styr världens öden. Nu har vi, av allt att döma, nått peak oil och alla borde då dra slutsatsen att vi måste börja spara på oljan, inte använda den på totalt onödigt skräp. Än mindre begripligt är att man använder mängder av denna vara för att föra krig, tillverka bomflygplan, bomber och annan krigsmateriel, bomba, mörda och förstöra bostäder och infrastruktur runtom på jorden.

På siten Project Sencored läser  jag att USA:s krigsmakt är den värsta av alla miljöförstörare:

The US military is responsible for the most egregious and widespread pollution of the planet, yet this information and accompanying documentation goes almost entirely unreported.

While official accounts put US military usage at 320,000 barrels of oil a day, that does not include fuel consumed by contractors, in leased or private facilities, or in the production of weapons. The US military is a major contributor of carbon dioxide, a greenhouse gas that most scientists believe is to blame for climate change. Steve Kretzmann, director of Oil Change International, reports, “The Iraq war was responsible for at least 141 million metric tons of carbon dioxide equivalent (MMTCO2e) from March 2003 through December 2007. . . . That war emits more than 60 percent that of all countries. . . . This information is not readily available . . . because military emissions abroad are exempt from national reporting requirements under US law and the UN Framework Convention on Climate Change. (1)

(min översättning: USA:s armé är ansvarig för det mest flagranta och omfattande förgiftning av planeten, men informationen, och dokumenten om detta, förblir nästan totalt icke-rapporterade.

Officiella beräkningar av USA:s militära användning uppgår till 320.000 fat olja/dag och det inkluderar inte bränslet som används av contrakterade militärer, inhyrda eller privat utrustning eller produktionen av vapen. USA:s militär bidrar med den största utsläppen av koldioxid, den växthusgas som forskare tror förorsakar klimatförändringen. Steve Kretzman, chefsredaktören för Oil Change International, rapporterar, ”Irakkriget förorsakade åtminstone 142 milljoner ton koldioxidekvivalenter (MMTO2e) från mars 2003 till och med december 2007…Detta krig släppte ut  mer än 60% av vad alla länder tillsammans släppte ut….Denna information är inte lätt att finna… därför att militära utsläpp utomlands undantas från kraven i amerikansk lag om redovisning och FN:s Konvention om Klimatförändring.)

Detta ofantliga slöseri med resurser får inte diskuteras, sägs vidare i artikeln:

During the Kyoto Accords negotiations in December 1997, the US demanded as a provision of signing that any and all of its military operations worldwide, including operations in participation with the UN and NATO, be exempted from measurement or reductions. After attaining this concession, the Bush administration then refused to sign the accords and the US Congress passed an explicit provision guaranteeing the US military exemption from any energy reduction or measurement. (1)

(min översättning: Under Kyotoförhandlingarna i december 1997 krävde USA, för att skriva under överenskommelsen, att alla dess militära operationer världen runt, inklusive FN- och Nato-operationer, skulle undantas från mätning och reduktion. Efter att ha uppnått detta medgivande vägrade Bush-administrationen att skriva under de överenskommelserna och USA:s kongress godkände en stadga som garanterade att USA:s militär undantogs från alla krav på energimätning eller energireduktion.)

Även under Obama fortsätter dessa villkor att gälla. Militären står för 80% av den federala energianvändningen.

Detta ofantliga slöseri med en ändlig resurs är dessutom bara en del av den miljöförstörelse som USA:s militära aktiviteter förorsakar:

As it stands, the Department of Defense is the largest polluter in the world, producing more hazardous waste than the five largest US chemical companies combined. Depleted uranium, petroleum, oil, pesticides, defoliant agents such as Agent Orange, and lead, along with vast amounts of radiation from weaponry produced, tested, and used, are just some of the pollutants with which the US military is contaminating the environment. (1)

(min översättning: Som det nu är är Försvarsministeriet den värsta förorenaren i välden. Man producerar mer farligt avfall än USA:s fem största kemiföretag tillsammans. Utarmat uran, råolja, olja, pesticider, avlövningsmedel som Agent Orange, och bly, tillsammans med stora mängder radioaktivitet från produktion, testande och användande av vapen, bara några exempel på gifter (förorenare) som USA:s militär kontaminerar miljön med.)

Och just nu håller USA på att bygga upp en ny militärbas i Guam, för att kunna kontrollera Asien. Det är basen på Okinawa som flyttas dit, vilket kommer att leda till att ännu mer föroreningar sprids.

Hur somliga kan beundra och se upp till den stat, som utan jämförelse förstör planeten mest, är obegripligt. Hur media kan tiga om det här är möjligen inte helt obegripligt men det är mer än sorgligt.

Våra egna senaste regeringar och riksdagar har dessutom beslutat att Sverige ska bli en pendang till denna miljföstörande stat av megaformat och bidra med mer utsläpp genom vårt deltagande i det ena nykoloniala projektet efter det andra.

Ovanpå denna fullkomligt vanvettiga användning av olja, den resurs som vi börjar se slutet på, fraktar man alltmer runt jorden, alldeles i onödan, och tillverkar allt fler plastprylar som vi inte behöver.

Vill inga människor idag att deras  barn och barnbarn ska kunna leva drägliga liv på den enda jord vi har? Det verkar inte så.

Så nej, världens styrs inte av några visa män. Ibland känns det som om den styrs av rena monster och vi, som tillåter dem att fortsätta förgifta planeten och allt liv på den, vi är inte fria från ansvar.

/Kerstin

Länk:
2. US Department of Defense is the Worst Polluter on the Planet, Project Censored