Jag kan inte påstå att jag följer svenska media speciellt väl numer. Sedan jag kunnat konstatera att de ljuger som hästar travar och dessutom förtiger allt som kan skada de stora kapitalistiska intressena, känner jag inte mycket för att följa dem. Alltså läser jag numer mest utländska tidningar och tidskrifter. Där hittar jag ibland artiklar som förvånar mig. Möjligen för att jag just inte läst svenska tidningar. Men jag lyssnar konsekvent och kontinuerligt på radions nyhetsprogram, trots att de ofta är hårt vinklade för USA:s intressen.

Via en artikel i Counter Currents (1) informeras jag om att företag kan stämma regeringar, som sedan kan straffas med mycket höga böter om  för att de förhindrar fri konkurrens eller för att de vidtar åtgärder som skadar företagens ekonomiska intressen.

According to the most recent data released by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), the number of lawsuits brought against governments by companies evoking clauses in bilateral investment treaties (BITs) was 450 at the end of 2011.
These are only the known cases; most are kept secret. (1)

(Min översättning: Enligt senaste informationen från United Nations Conference om Handel och Utveckling (Trade and Development) UNCTAD, så var antalet företagsstämningar mot regeringar, vad gäller brytande av regler om bilaterala investeringar (BITS) 450 stycken vid slutet av 2011.
Detta är bara det kända antalet: de flesta hålls hemliga.)

BITS inrättades för att skydda och stötta företag som intvesterar i andra länder och för att förhindra statliga regleringar av företagssamheten. I motsats till företagen kan staters regeringar inte stämma företagen enligt denna överenskommelse dock. Det tycks som om sydamerikanska stater drabbats extra hårt av dessa regler och av förestagsstämningar. Men, skriver författaren:

In December 2011, for instance, the Stockholm-based Vattenfall threatened to sue Germany for the federal government’s decision, in the aftermath of the Fukushima catastrophe, to phase out nuclear energy by 2022.

The Swedish nuclear company was poised to rake in compensation amounting to more than a billion euros. Evoking the Energy Charter Treaty – a multilateral agreement that protects investment in the energy sector – Vattenfall first tried, unsuccessfully, to convince the federal government to accommodate its requests.

The deadline for peaceful dispute settlement expired last March and now Vattenfall could sue the government at any time.

(Min översättning: I december 2011 ex. var det Stockholmsbaserade företaget Vattenfall berett att inkassera ersättning från den tyska federala regeringen för att denna, i spåren av Fukushima-katastrofen, beslutat att fasa ut kärnkraftsproduktionen till 2022.

Det svenska kärnkraftsföretaget krävde ekonomisk kompensation till mer än en miljard euros. Hänvisande till Energy Charter Treaty – ett multilateralt avtal som skyddar investeringar inom energisektorn – försökte Vattenfall först, utan att lyckas, övertyga den federala regeringen att tillmötesgå företagets krav.

Tiden för att göra upp i godo om saken gick ut i mars och nu kan Vattenfall stämma regeringen när som helst.)

Svenska Vattenfall, som ägs av oss, av svenska staten, försöker således förhindra att miljöhänsyn sätts över Vattenfalls ekonomiska intressen, eller kräver ersättning av Tyskland för Tysklands vilja att ta hänsyn till miljön.

Vidare från artikeln:

”Foreign investors may challenge, in an international arbitration process, any change in law and policy to protect the environment and public health, to promote social or cultural goals, or to grapple with financial or economic crises. However, it is impossible to predict the outcome with any precision because each will depend in large part on the composition of the arbitral tribunal deciding the case, which consists of three highly-paid individuals, typically specialised in commercial rather than public law.”

(Min översättning: ”Utländska investerare kan, i en internationell skiljedomstol, kräva vilken förändring som helst i lag och politik som inrättats  för att skydda miljön och allmänhetens hälsa, för att gynna sociala eller kulturella mål, eller för att komma tillrätta med finansiella eller ekonomiska kriser. Det är emellertid omöjligt att med säkerhet förutsäga resultatet (av  stämningar:min anm.) eftersom behandlingen av varje ärende är i hög grad beroende på skiljedomstolens sammansättning, som består av tre högt betalda personer, som är specialicerade på handel snarare än på allmän lag”.)

Detta är, sägs det också, andra gången som Vattenfall angripit Tysklands miljöpolitik. Första gången, 2009, gällde det miljötillstånd för Vattenfalls kolkraftverk vid Elbe, som rinner genom Hamburg. Den gången fick den tyska regeringen ändra reglerna så att de passade Vattenfall varför ärendet lades ner.

Kapitalet über Alles alltså.

Slutligen konstaterar jag att FN-observatörer i Syrien har utsatts för en vägbomb. Ska vi gissa att denna kommer att skyllas på den syriska regeringen, som enligt alla våra nyhetssändningar gör allt för att förhindra en fredlig lösning och för att få NATO att börja bomba Syrien, eller är det lite för starkt för de antisyriska propagandisterna?

/Kerstin

(Bloggarens syn på händelserna i Libyen och Syrien)

Länkar:
1) Global Corporations Undermining Democracy Worldwide. Isolda Agazzi, Counter Currents 7/5 2012