Jag har tidigare skrivit om Al Jazeeras förlorade heder. Al Jazeera var en tid en bra och seriös kanal och lyckades därför skaffa sig ett gott rykte och stor tilltro, inte bara i arabvärlden utan även i resten av världen, genom sina engelskspråkiga sändningar. För några år sedan ändrades kanalen dock, ledningen byttes ut och kanalen kom att styras av en person från Qatars kungahus. Nu skulle den inte längre ge någotsånär objektiv information utan sättas in i propagandan mot för Qatars och Saudiarabiens ledare avskydda politiska system i Libyen och Syrien.(1) Båda dessa regimer var sekulära i så motto att de tillät alla religioner och dessutom skilde mellan staten och religionen. Även om Libyens ledare Ghadafi var en hängiven sunnimuslim så var lagarna i Libyen tämligen västerländska och kvinnornas rättigheter samma som männens, något som långtifrån är fallet i Saudiarabien exempelvis. I Syrien gäller samma sak som i Ghadafis Libyen.

På bloggen Friends of Syria (2) kan man läsa en intervju med en journalist som just sparkats från Al Jazeera. Han avslöjar hur det pratades på kanalen och hur han inte tilläts skriva som han ville om Syrien. Han är själv syrier och känner till landet väl.

På frågan om vilket tryck han utsattes för på Al Jazeera svarar han:

… the first pressure was to cover the Syrian crisis itself, including Al Jazeera’s campaign of fraud from its onset. Upon my protest and criticism as well as my attempts to correct their policy, the reply was these were “individual errors” that should be overlooked. However, the succession of these “errors” showed that the network was not abandoning its method which were commanded by Qatari officials without a doubt.

(Min översättning:  den först påtryckningen var att täcka den syriska krisen, inkluderande Al Jazeeras redan från början lögnaktiga kampanj. På min kritik såväl som på mina försök att korrigera deras policy svarade man mig att detta var ”individuella misstag” som man skulle strunta i. Men ordningen mellan dessa ”misstag” visade, bortom alla tvivel, att nätverket inte övergav metoden som var bestämd av Qatars överhuvuden.)

Journalisten berättar att han konsekvent vägrade att skriva om Syrien för att man skulle komma att revidera och ändra hans inlägg i enlighet med vad de ledande på kanalen ville ha. Så  fortsätter han med att säga:

The peer pressure from the Syrian Muslim Brotherhood, and they were many of them there, was almost daily. Various provocations and dealings were unworthy of the so-called “carriers of the banner of freedom” to the extent that it came to the threat of physical liquidation only due to my opinion that was in opposition of their extremism. Their talk was hatefully sectarian and they always spoke of the desire to change the government of Syria by substituting themselves for it.

I still remember their demands “announce your position, the boat is sinking” and their threats “thank your god if you get a pardon when we become the government”, “the majority is with the Muslim brotherhood and governance is within our grasp”.

(Min översättning: Pressen från det syriska Muslimska Brödraskaet, och det fanns många av dem där, pågick nästan dagligen. Somliga provokationer och åtgärder var ovärdiga så kallade ”bärare av frihetens banér” och till den grad att de kom till hot om fysisk likvidation, bara på grund av min åsikt som var motsatt dessa extremisters. Deras tal var hatfyllt sekteristiskt och de talade alltid om sin önskan att ändra regering i Syrien och ersätta den med dem själva.

Jag kommer fortfarande ihåg deras krav ”klargör din ståndpunkt, båten sjunker” och deras hot ”tacka din gud om du visas pardon när vi bildar regering,” ”majoriteten står på Muslimska Brödraskapets sida och regeringsmakten är inom räckhåll för oss.”)

Och det blir värre:

They would prophesise to other colleagues since the first month of the near collapse of the Syrian government. Their language was disgusting. They said that civil unrest would begin in the coast, Hama and Homs, and that their “democratic” system entitled murder based on sect and identity.

(Min översättning: De förutsade, till andra kolleger sedan första månaden, att den syriska regeringen skulle kollapsa. Deras språkbruk var avskyvärt. De sade att det civila upproret skulle börja vid kusten, Hama och Homs, och att deras ”demokratiska” system tillät mord baserade på sekt och identitet.)

Det är precis vad vi har sett i Syrien, mördande av folk som de extremistiska wahabiterna anser vara otrogna, vilket är alla som inte är wahabiter, shiamuslimer, inkluderande alawiter, kristna m.fl. men även sunnimuslimer som inte erkänner deras tolkning av Islam.

Intervjuaren frågar så om påståendena, om att Al Jazeera fabricerar lögner, är sanna. Om foton från Irak och Jemen, som påstods komma från Syrien säger journalisten att:

The fake footages kept coming, from the funny ones, the sad ones and the one who had living dead (that one showed a group of people praying for two persons presumably dead but are seen later on a motorbike!). Demonstrations around the famous clock in Homs turned out to be in Qatar…..

(Min översättning: De falska fotona fortsatte att komma, från de roliga, de tragiska och de som visade levande döda (som visade en grupp människor som bad över två påstått döda personer som senare sågs åka motorcykel!) Demonstrationer runt den berömda klockan i Homs visade sig vara från Qatar….)

Man hade, vad det verkar, satt in klockan i en film så att filmen skulle verka vara från Syrien. Om ögonvittnen får vi veta:

When it comes to the eye witnesses who used to describe things as if they were inside Syria and close to the events, their phone numbers were from Saudi Arabia, Jordan, the United Kingdom and other countries.

(Min översättning: När det kom till ögonvittnen som brukade beskriva händelser som om de var inne i Syrien och nära händelserna, så  hade de telefonnummer från Saudiarabien, Jordanien, Storbritanninen och andra länder.)

I ett annat fall visade man på sin nätsida en demonstration där en banderoll syntes som uttryckte en önskade Assad ett långt liv. Där dolde man texten  med annat. Så fortsätter journalisten:

Yes, Al-Jazeera has lied and is still lying. The proof is in the successive resignations, dismissals and… especially of important figures like the director of the Al-Jazeera bureau in Beirut Ghassan Ben Jeddo and the reporter Ali Hashem, who dared and spoke the truth about the presence of armed men from the very beginning, which made the administration go berserk and got revenge from whoever gave him the opportunity to appear on TV.

(Ja, Al Jazeera har ljugit och ljuger fortfarande. Bevisen finns i återkommande avgångarna, avskedandena och,… särskilt viktiga personer som direktören (ledaren) för Al Jazeeras byrå i Beirut Ghassan Ben Jeddo och reportern Ali Hashem, som vågade tala om sanningen om närvaron av beväpnade män redan från allra första början, som fick administrationen att gå bärsärkagång och ta hämnd på var och en som gav honom möjligheten att uppträda i TV,)

Avskedanden drabbade ännu flera och även på websidan, som styrs av Muslimska Brödraskapet, säger journalisten. Intervjuaren frågar så till sist vad den intervjuade vill säga till sina f.d. kolleger:

I say to my colleagues on Al Jazeera and in all media, fear God and the blood and suffering of the Syrian people, words can kill. I know that the vast majority of them are in search for a living and a better place and that many knew the truth and saw through the channel practices, but were helpless. Shake your consciences for your involvement in the bloodshed in my country. God will one day ask you what you have done.

(Min Översättning: Jag säger till mina kolleger på al Jazeera, och i alla media, frukta Gud och blodet från det syriska folket, ord kan döda. Jag vet att den övervägande majoriteten av dem söker livsuppehälle och bättre platser och att många kände till  sanningen och genomskådade kanalens praxis, men de var hjälplösa. Rannsaka era samveten för er inblandning i blodbaden i mitt land. Gud kommer en dag att fråga dig vad du har gjort.)

Detta kunde förvisso sägas, och har jag i princip sagt på bloggen tidigare, även till svenska journalister, som sannolikt också vet att de ljuger, i alla fall en del av dem. Problemet är att de nog inte tror på någon Gud och därför vet att de aldrig kommer att straffas för sina synder, synden att propagera för krig och att vara medskyldig till massdödande.

/Kerstin

1) Motvallsbloggen » Kan inte låta bli att bjuda på denna “julunderhållning” om Al Jazeera
1) Motvallsbloggen » Sveriges radios lovsång om Al Jazeera – sällsynt illa tajmad
1) Motvallsbloggen » Om Al Jazeeras trovärdighet och om vem som bestämmer över USA:s krigande
2) An Exclusive Interview with One of the News Editors of Al-Jazeera Channel, Friends of Syria 6/1 2013
Aktham Suliman’s farewell to Al Jazeera, Call Me Cynical 11/12 2012 (Citat: Cairo’s al-Jazeera correspondent Samir Omer moved to Sky News earlier this year not because of Syria, but rather, as he told his colleagues: “Because I could not stand it anymore. This is no longer an Al-Jazeera office. This is an office of the Muslim Brotherhood” – in other words, the very group that is supported by Qatar in all Arab countries, and is heralded as the winner of the “Arab Spring.”)
Stark kritik mot al Jazeeras intåg i USA, SR P1, Kulturnytt 7/1 2013 (Man får väl gratulera SR som tycks ha upptäckt att Al Jazeera har ändrat inriktning, även om det sägs lite inlindat och även om reportern inte i klartext talar om att kanalen numer ingår i Västs propagandamediakonglomerat.)