Jag läser runt på nätet om SSRI. Sedan tidigare vet jag ju att depressioner, enligt teorin, beror på brist på serotonin i hjärnan. Därför sätter man in SSRI, som antas/påstås öka serotoninmängden i densamma (vad jag vet mäter man dock inte serotoninförekomsten i patientens hjärna före eller efter insättandet av SSRI, så att mängden blir den rätta). Detta är ”den vetenskapliga teorin” (förenklade varianten) bakom ordinerandet av SSRI alltså och som man förstås anser vara vetenskapligt belagd, eftersom alla läkare ska grunda sin verksamhet på vetenskap och beprövad erfarenhet och läkare skriver ut alltmer av de här preparaten och för alltfler olika ”åkommor”.

Under ”kringläsandet” hittar jag följande stycke i ett dokument från FDA (Food and Drug Administration, USA) från 22/3 2004. Om just effekterna av SSRI:

Health care providers should carefully monitor patients receiving antidepressants for possible worsening of depression or suicidality, especially at the beginning of therapy or when the dose either increases or decreases. Although FDA has not concluded that these drugs cause worsening depression or suicidality, health care providers should be aware that worsening of symptoms could be due to the underlying disease or might be a result of drug therapy. (1)

(Min översättning: Hälsovårdande enheter/institutioner ska/bör noga iaktta patienter som får antidpressiva medel, om deras depression fördjupas eller om de blir mer självmordsbenägna, speciellt i början av terapin eller när dosen endera höjs eller minskas. Även om FDA inte har dragit slutsatsen att dessa preparat förorsakar fördjupad depression eller ökad självmordsbenägenhet så bör hälsovårdande instans vara medveten om att symtombilden kan bli allvarligare och att det kan bero på den underliggande sjukdomen eller kan vara resultat av medicineringen (med SSRI alltså: min anm).)

Vad får man ut av detta? Egentligen är hela stycket så självmotsägande att man häpnar. Jo, säger man, depressionen och/eller självmordsrisken kan öka när man börjar äta SSRI (Zoloft, Paxil, Celexa, Effexor, Remeron m.fl.) eller när man slutar äta dem, när man ökar dosen eller minskar den. Eventuella försämringar, menar man, beror endera på de preparat man äter, för lite eller för mycket av dem, eller på ”den underliggande” sjukdomen.

I det senare fallet borde depressionen/sjukdomen kunna tänkas bero på något annat än det som det förskrivna preparatet tänks bota, inte på serotoninbrist alltså, eftersom man borde bli åtminstone lite bättre med SSRI, som ju ökar mängden av serotonin i hjärnan, den brist som påstås förorsaka depression. Svenska läkare brukar hävda det senare, och att förbättringen kan ge initiativförmågan tillbaka   (deprimerade saknar ofta initiativ) redan innan depressionen lättat och därmed leda till självmord eller till våldsagerande. FDA nämner dock inte denna förklaring till eventuell ökad självmordsrisk mm vid påbörjandet, avslutandet  eller ökning eller minskning av en SSRI-medicineringen. Tvärtom motsäger man denna förklaring.

Det är något oroande med medicinska preparat som kan resultera i lite vad som helst, som endera gör patienten friskare eller sjukare, och att både inmundigandet av det och upphörandet med det, samt ökande av dosen eller minskande av densamma, kan göra en sjukare – eller friskare och om vilkas verkningar läkare och experter tycks ha helt olika uppfattningar. För mig låter alltihop väldigt mycket som häxkonst eller rent lurendrejeri. Förklara det gärna för mig, den som kan.

Logiken talar alltså för att det är något allvarligt fel på teorin bakom SSRI, på vetenskapen som förskrivandet av dessa preparat vilar på. Behandling med SSRI förefaller mig snarare handla väldigt mycket om trial and error, som inte brukar betraktas som vetenskap eller anses utgöra evidensbaserad behandling. Min uppfattning att så är fallet stärks dessutom av vad jag sett av folk i min närhet som börjat äta de här preparaten. Men visst, trial and error kan ibland leda till att man hamnar rätt – av en ren slump. Vetenskap handlar detta emellertid inte om, och inte heller om beprövad erfarenhet.

Någon som blir imponerad av den vetenskapliga stringensen här? Inte jag. Vetenskapsfilosofen Karl Popper skulle ha rivit sitt hår om han hade levt och läst ovanstående citerade stycke.

/Kerstin

Länk:

1)  Subject: WORSENING DEPRESSION AND SUICIDALITY IN PATIENTS BEING TREATED WITH ANTIDEPRESSANT MEDICATIONS, FDA

Skriv under Budkavle för välfärd”!