Skälet till att vi ser en backlash idag, vilket vi gör trots mycket tal av politiker om motsatsen och trots vissa framsteg för kvinnor inom vissa områden, är sannolikt indragna medel till utbildningar och offentlig sektor. Då blir konkurrensen om möjligheterna större och män börjar känna sig hotade av kvinnor igen, som de inte gjorde under de goda åren på 1970- och 80-talen, men som många av dem gjorde mot slutet av 1800-talet pga den tidens intensifierade kvinnokamp, som dessutom började få stöd av en del framstående män, ex. av J S Mill.

Vad gjorde den tidens manliga kvinnomotståndare? Jo, försöket bevisa hur korkade kvinnor i själva verket var.
Den då berömde hjärnforskaren Paul Broca uttalade sig så här om kvinnors intelligens 1888:

Mannen som slåss för två eller flera i kampen för överlevnaden, som har allt anvaret och bekymret för morgondagen, och som är ständigt aktiv med att bekämpa miljön och mänskliga rivaler, behöver mer hjärna än den kvinna han måste skydda och föda, än en stillasittande kvinnan som saknar inre sysselsättning, vars roll är att föda barn, älska och vara passiv. (citerat från J.S Gould Den felmätta människan, 1983, sid 100)

Vanligt folk talade man inte om förstås, för bondkvinnor och arbetande kvinnor satt näppeligen stilla och gjorde ingenting, ens på den tiden. Det var borgarklassens och överklassens kvinnor som räknades som människor, fast av en avsevärt sämre sort än männen i samma samhällsklasser.

Brocas elev Gustave de Bon skrev 1879:

Inom de mest intelligenta raserna, som till exempel parisarna, finns det ett stort antal kvinnor vars hjärnor ligger närmare gorillans än de mest utvecklade männens storlek……..
Alla psykologer som studerat kvinnans intelligens, liksom alla poeter och romanförfattare, erkänner idag att de utgör den lägsta formen av mänsklig utveckling och att de är närmare barnen och vildarna än den vuxne civiliserade mannen. De utmärker sig genom ombytlighet, inkonsekvens, avsaknad av tanke och logik och oförmåga att resonera. Utan tvekan finns det en del framstående kvinnor, mycket överlägsna den genomsnittlige mannen, men de är lika exceptionella som födelsen av varje monstrositet, som en gorilla med två huvuden; följaktligen kan vi helt bortse från dem (Citerat från J.S Gould Den felmätta människan, 1983, sid 101)

Darwin var av samma uppfattning. År 1881 skrev han:

Pojkar och flickor liknar varandra ganska mycket, precis som ungar inom andra arter där könen skiljer sig åt som vuxna: på samma sätt liknar barn den vuxna kvinnan mer än den vuxne mannen. Kvinnan, slutligen, uppvisar vissa karaktärsdrag och hennes skalle anses vara ett mellanting mellan barnets och mannens. (min översättning: Darwin The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, i part II, 1881, utgåva 1981, sid. 317)

Och några sidor längre fram:

Den huvudsakliga skillnaden vad gäller intellektuell kapacitet mellan de båda könen visar sig däri att männen alltid når bättre resultat än kvinnor vad de än företar sig – vare sig det handlar om djupt tänkande, förnuft eller fantasi och även vad gäller användningen av sinnen eller händer. Om man gör upp två listor över de mest eminenta männen och kvinnorna inom områden som poesi, måleri, skulptur, musik – innefattande komponerande och utförande, historia, vetenskap och filosofi, och tar med ett halvt dussin namn under varje rubrik, så skulle de två listorna inte vara jämförbara.
Vi kan också dra slutsatsen, utifrån lagarna om avvikelser från genomsnittet, som så väl illustrerats av Mr. Galton i hans arbete ”Medfödd genialitet” (Hereditary Genius) att om män överträffar kvinnor på så många områden så måste genomsnittskapaciteten hos män vara över genomsnittet för kvinnor. (min översättning; Darwin 1881/samma som ovan, sid. 327

Man känner igen tongångarna ännu idag, fast nu sägs samma sak med ett något annorlunda ordval men med samma innebörd: Kvinnor är dumma, kan inte tänka, avkrävs belägg så fort de säger emot män, som inte behöver belägga det som de påstår, underförstått för att de är så mycket kunnigare, intelligentare än kvinnor.

År 1786 grundades den första flickskolan i Sverige

Från 1870 fick kvinnor rätt att avlägga studentexamen samt rätt att studera vid den medicinska fakulteten (dock inte vid övriga fakulteter)

1873 – Kvinnor får tillträde till universiteten och får rätt att ta akademisk examen, dock ej teologisk el. högre juridisk …

År 1905 fick även flickor tillträde till studier vid läroverken På 1920-talet började flickor att antas även till gymnasiet, men först i 1928-års läroverksstadga blev detta allmänt.

Idag har de bättre betyg i grundskolan i alla ämnen utom i idtrott, än pojkar, och ofta bättre betyg även i gymnasierna.

Kvinnor utgör idag 58% av studenterna över 120-poängsnivån på våra universitet. Men sedan tycks något hända i karriären eftersom bara 10% av professorerna är kvinnor (år 2000, min anm), på medicinsk fakultet bara 8%, enligt Kvinnliga Läkares Förening, se länk nedan (idag lär det vara 14%, vilket mest torde bero på att professorstiteln inte längre innebär att vara chef för en institution, som fallet var tills nyligen)

/Kerstin

Länkar
Universiteten och de vetenskapliga sammanslutningarna
Kvinnliga Läkares Förening
SULF
Könsmakt
UR/kunskapsriket
Tillägg 1: Ett aktuellt exempel på backlash hittat på Unga kvinnor Rebella

Tillägg 2: Ny lucka öppnad på Skandalkalendern