Råkade ramla över en artikel från 17:e april, som, trots att den verkar gammal, är högst aktuell fortfarande. Det är en artikel med en intervju med Paul Craig Roberts, som arbetade på finansdepartementet under Reagan. Intervjun handlar om Libyen och vad som hände där i början, samt varför. Överspelad kan man tycka men icke så.

På intervjuarens första fråga, som handlar om målsättningen med operationen i Libyen och att denna verkar ha ändrats till att handla om att avsätta Ghadaffi, svarar Craig Roberts:

First of all, notice that the protests in Libya are different from the ones in Egypt or Yemen or Bahrain or Tunisia and the difference is that this is an armed rebellion.

 (Min översättning: Först av allt,  notera att protesterna i Libyen skiljer sig från dem i Egypten och Yemen eller Bahrain eller Tunisien och skillnaden är att detta är ett väpnat uppror.)

Precis vad jag tyckte mig notera de första dagarna, då media berättade hur oppositionen beväpnade sig ganska direkt och attackerade polisstationer samt dödade flera poliser. CR fortsätter:

There are more differences: another is that these protests originated in the eastern part of Libya where the oil is – they did not originate in the capital cities. And we have heard from the beginning, credible reports that the CIA is involved in the protests and there have been a large number of press reports that the CIA has sent back to Libya its Libyan asset to head up the Libyan rebellion.

(Min översättning: Det finns fler skillnader: en annan är att dessa protester började i de östra delarna av Libyen där olja finns – de började inte i huvudstaden. Och vi har hört, från början, trovärdiga rapporter om att CIA är iblandat i protesterna och det har varit ett stort antal pressrapporter om att CIA har skickat sina libyska ”assets” (ung. informanter) för att styra upp upproret.)

Så går CR vidare och förklarar att han tror att det här handlar om att köra ut Kina från Libyen och se till att Kina inte kan lägga beslag på den libyska oljan eller andra naturesurser i Afrika.

The US is countering this by organizing the United States African Command (USAC), which Qaddafi refused to join. So that’s the second reason for the Americans to want Qaddafi out.

(Min översättning: USA motverkar detta genom att organisera Förenta Staternas Afrikanska Kommando (USAC), som Qadaffi vägrar att delta i. Så detta är den andra orsaken för amerikanerna att vilja få bort Ghadafi.)

Intervjuaren frågar så vilka rebellerna är och vilken kontakt de har med CIA som redan finns på marken i Libyen. På det svarar CR att resolutionerna inte tillåter soldater på marken:

But of course the CIA is. So we do have these violations of the UN resolution. If NATO, which is now the cover for the world community, succeeds in overthrowing Qaddafi the next target will be Syria because Syria has already been demonized.

Why are they targeting Syria? – Because the Russians have a very large naval base in Syria. And it gives the Russian navy a presence in the Mediterranean; the US and NATO do not want that. If there is success in overthrowing Qaddafi, Syria is next.

Already, they are blaming Iran for Syria and Libya. Iran is a major target because it is an independent state that is not a puppet of the Western colonialists.

(Min översättning: Men naturligtvis, CIA är där. Så vi har dessa brott mot FN-resolutionen. Om NATO, som nu är täckmantel för världssamfundet, lyckas avsätta Qaddafi så är Syrien nästa mål för Syrien har redan demoniserats.

Varför siktar de in sig på Syrien? – För att ryssarna har en mycket stor flottbas i Syrien. Och det ger ryssarna tillgång till Medelhavet; USA och NATO vill inte ha dem där. Om det lyckas dem att avsätta Qaddafi så är Syrien nästa mål.

De anklagar redan Iran för Syrien och Libyen. Iran är huvudmålet för det är en oberoende stat, ingen marionett till Västs kolonialstater.)

Varför Ryssland och Kina inte röstade mot FN:resolutionerna mot Libyen, menar CR att han inte vet, så intervjuaren fortsätter med att fråga om Libyens frysta tillgångar utomlands.

Press TV: A sizeable portion of Qaddafi’s assets have been frozen in the US as well as some other countries. We also know that the Libyan revolutionaries have set up a central bank and that they have started limited production of oil and they are dealing with American and other Western firms. It begs the question that we’ve never seen something like this happen in the middle of a revolution. Don’t you find that bizarre?

Roberts: Yes it’s very bizarre and very suggestive. It brings back the fact of all the reports that the CIA is the originator of this so-called revolt and protest and is fomenting it and controlling it in a way that excludes China from its own Libyan oil investments.

In my opinion, what is going on is comparable to what the US and Britain did to Japan in the 1930s. When they cut Japan off from oil, from rubber, from minerals like ore; that was the origin of World War II in the pacific. And now the Americans and the British are doing the same thing to China.

The difference is that China has nuclear weapons and it also has a stronger economy than do the Americans. And so the Americans are taking a very high risk not only with themselves, but with the rest of the world. The entire world is now at stake on American over-reach; American huberus – the drive for American hegemony over the world is driving the rest of the world into a World War.

(Min översättning: Press TV: En avsevärd andel av Qaddafis tillgångar har frusits i USA såväl som i andra länder. Vi vet också att revolutionärerna i Libyen har satt upp en centralbank och att de har startat en begränsad produktion av olja och att de förhandlar med amerikanska och västerländska företag. Vi har aldrig sett något som detta hända mitt i en revolution. Finner du inte detta bissart?

Roberts: Jo det är bisarrt och mycket talande. Det återgår på det faktum alla rapporter talar om, att CIA ligger  bakom denna så kallade revolt och protest och underblåser och kontrollerar den på ett sådant sätt att Kina stängs av från sina egna oljeinvesteringar i Libyen.

Enligt min åsikt kan det som händer här jämföras med vad USA och Storbritannien gjorde mot Japan på 30-talet. När de skar av Japan från oljetillförsel, från tillförsel av gummi och mineraler som metall; Det var var orsaken till världskriget på den fronten. Och nu gör amerikaner och britter samma sak mot Kina. 

Skillnaden är att Kina har kärnvapen och att man också har en starkare ekonomi än amerikanerna. Så amerikanerna tar en mycket stor risk inte bara för sin egen del utan för resten av världen. Hela världen står nu på spel i och med amerikanernas storhetsvansinne, dess hybris – försöken att uppnå en hegemoni över hela världen driver resten av världen mot ett världskrig.)

Nu kan man nog inte vara säker på att CIA verkligen kontrollerar skeendet i Libyen. Det troliga är att man styr Rebellrådet men inte stora delar av de stridande rebellgrupperna, som väl mordet på Younes nyligen visar. Så vad pekar det på framöver? Iraksituationen förstås. USA tror sig kunna kontrollera situationen men kommer inte att kunna göra det, precis som i Irak.

På frågan om han tror att det blir marktrupper i Libyen svarar Roberts:

Most likely – unless they can find some way of defeating Qaddafi without that. Ever since we’ve had Bill Clinton, George W Bush and now Obama, what we’ve learned is law means nothing to the executive branch in the US. They don’t obey our own laws; they don’t obey international law; they violate all the civil liberties and buried the principal of habeas corpus – no crime without intent; of the ability for a defendant to be legally represented.

They don’t pay any attention to law so they’re not going to pay any attention to the UN. The UN is an American puppet organization and they will use it as a cover. So yes if they cannot run Qaddafi out they will put troops on the ground – that’s why we have the French and the British involved. We’re using the French elsewhere in Africa also; we use the British in Afghanistan – they’re puppets.

These countries are not independent. Sarkozy doesn’t report to the French people – he reports to Washington. The British PM doesn’t report to the English people he reports to Washington. These are puppet rulers of an empire; they have nothing to do with their own people and we put them in office.

(Min översättning: Högst sannolikt – såvida man inte kan besegra Qaddafi utan sådana. Ända sedan vi hade Bill Clinton, George W Bush och nu Obama, har vi sett att lag inte betyder någonting för den verkställande makten i USA. Den lyder inte sina egna lagar; den lyder inte internationella lagar; den våldför sig på alla privatpersoners frihet och den har begravt  habeas corpus – inget brott utan intention; möjligheten för en anklagad att försvara sig (ung). 

De bryr sig inte om lagar så de kommer inte att bry sig om FN heller. FN är en amerikansk marionettorganisation och man använder den bara som täckmantel. Så visst, kan man inte få bort Qaddafi så kommer man att gå in med marktrupper – det är därför vi har involverat fransmännen och britterna. Vi använder fransmännen på andra ställe i Afrika också; vi använder britterna i Afghanistan – de är nickedockor.

Dessa länder är inte oberoende. Sarcozy rapporterar inte till (tjänar inte) det franska folket – han rapporterar till Washington. Den brittiske PM rapporterar inte till (tjänar inte) det engelska folket han rapporterar till Washington. De här är marionetter i ett imperium; de har har ingenting att göra med sina egna befolkningar och vi tillsätter dem.)

Det här låter ju inte trevligt. Men känner vi inte igen detta även i Sverige?

Craig Roberts sista ord i intervjun lyder:

America wants to rule Russia, China, Iran, and Africa, all of South America. They want hegemony over the world. That’s what the word hegemony means. And they will pursue it at all costs.

(Min översättning: Amerikanerna vill styra Ryssland, Kina, Iran och Afrika och hela Sydmamerika. De vill ha total hegemoni över hela världen. Det är vad Värdshegemoni innebär. Och de kommer att driva igenom det till vilket pris som helst.)

Visst går det kalla kårar utmed ryggraden när man läser det här och man vill inte riktigt tro på det, men vi får väl anta att Craig Roberts vet lite om hur tongångarna går inom makteliten i USA. Vad han säger om tankarna hos denna elit låter bra likt Hitlers dröm en gång, om världsherravälde, och nog använder USA samma medel för att nå målet, enorm propaganda tillsammans med precis allt våld som krävs. Men eftersom man inte möter det allvarliga motstånd, som består i en jämbördig motståndare, någonstans, som Hitler mötte till sist, och våldet inte drabbar oss i Europa (än), så verkar det amerikanska våldet inte lika hemskt för oss som Hitlers. Det verkar snarare komma i småportioner, fast det gjorde Hitlers också, tills de allierade förklarade krig och började slå tillbaka, hårt och med alla medel.
För oss i Europa, som redan underkastat oss den nya världsmakten USA, verkar alltså USA:s våld inte så allvarligt, i synnerhet som propagandan har övertygat oss om att det är nödvändigt för att försvara oss och bevara freden (!). Vi underordnar oss alltså, och krigar för den stat som idag gör anspråk på att styra hela världen, precis som stora delar av borgerligheten ville göra under Hitler på sin tid, eftersom han ju skulle komma att behärska hela världen så till slut.

Vi är redan, fast de flesta inte noterat den saken, inne i ett nytt kallt krig där Väst står mot Ryssland och Kina. Just nu testar USA, bit för bit, var gränsen för Rysslands tålamod går, ja även var Kinas gräns går. Det återstår sedan bara att se om Ryssland och/eller Kina slår tillbaka på allvar till slut, eller om de faller undan totalt de också, till skillnad mot vad de allierade gjorde inför Hitlers våld och maktanspråk till slut.

Skulle ett krig bryta ut mellan Väst och någon av dessa stormakter, ja då ligger Sverige illa till säkerhetsmässigt idag. Men då får förstås alla bombliberaler sina drömmar uppfyllda – äntligen och med råge, med massor av ärofyllt ansvar – om de inte dör direkt förstås, i de första bombattackerna mot Stockholm.

Sveriges militärstrategiska läge har inte varit så farligt sedan andra världskriget och våra styrande har gjort vad de kunnat för att det ska bli ännu farligare när de nu, mot svenska folkets uttalade vilja, övergett neutralitetspolitiken. Men den svenska regeringen tjänar väl också i första hand Washington numer.

/Kerstin

Länkar
- ’US To Recoup Libya Oil From China’, Paul Craig Roberts i Sri Lanka, Guardian 17/4 2011
- De dubbla måttstockarna, Mikael Nyberg (ursprungligen Clarté nr 2 2011)

Mer att läsa:
- Sanningen om ”Ghadafis” frysta tillgångar, Third World
- Project for the New American Century, Wikipedia
- Libya’s Blodd For Oil: The Vampire War. Susan Lindauer, News Now 2/4 2011
- Libyan rebel ethnic cleansing and lynching of black people, Human rights investigations, 7/7 2011
- Libya City Torn by Tribal Feud. Ethnic Hatred Rooted in Battle for Misrata Underlines Challenges the Nation Faces After Gadhafi, Wall Street Journal, 21/6 2011
- Libya: Gadhaffi Retakes Key Towns, Susan Lindauer, Scoop 17/8 2011