Igår kväll gav regeringskansliets server upp motståndet (1), jag blev insläppt och kunde titta på siffrorna i Utgiftsområde 22, Kommunikationer.(2) Hur ser då siffrorna ut för järnvägsinvesteringar de närmaste åren? Kan jag hitta spår av de ”storsatsningar på ny räls” som regeringen har talat om? Den första september skrev jag om att de ”extra” pengarna till investering skulle avhjälpa den neddragning av investeringarna som fanns i budgeten förra året.(4)(6) Det tycks som om pengarna inte ens räcker till detta. Enligt tabellen på sidan 72 ska järnvägsinvesteringarna 2013, och de följande åren t.o.m. 2016, vara lägre varje år än de var 2011 och 2012. De når inte heller upp till den nivå som Trafikverket anser nödvändig för att få tillbaka full funktionalitet och tillförlitlighet i järnvägssystemet. Även ETC Göteborg har skrivit om detta. (5)

Regeringen fortsätter alltså sin politik med neddragningar på järnvägen under återstoden av mandatperioden och planerar att fortsätta så även om de sitter kvar efter valet 2014. Däremot planerar man för högre utgifter för väginvesteringar under de närmaste åren (sid. 70).

Vilka siffror anger då budgeten för investeringar i den nya snabbtågsjärnvägen Stockholm – Linköping och Anders Borgs alldeles egna stambana Göteborg – Västerås?(1)  Inga alls. Stockholm – Linköping nämns och även ett dubbelspår på en bit av sträckan Göteborg – Borås. Borgbanan till Västerås nämns alltså inte alls i texten. Men regeringen vill ju inte påbörja något av dessa järnvägsbyggen före 2017 så därför behövs inga öronmärkta pengar i årets budget. Kostnader för nya järnvägsutredningar kan tas från Trafikverkets ordinarie driftanslag.

Vad är det regeringen sysslar med? En hypotes är att regeringspartiernas valstrateger har misstänkt att vissa väljare kan vilja rösta på oppositionen på grund av att denna har sagt sig vilja satsa på höghastighetsjärnvägar. Med ett numera välbekant strategiskt knep lägger alliansen fram samma idé: Satsa på nya, moderna järnvägar. Men det får inte se ut som om allianspartierna har övertagit idén från oppositionspartierna, så då kallar man dessa järnvägar för något annat än höghastighetsbanor. Tidpunkten för byggstart har lagts så långt fram att man inte behöver binda sig för något eller anslå några pengar. Detta förklarar också varför ingen i regeringen tycks veta vad det egentligen är man ska bygga och att Trafikverket inte heller har fått någon information om detta. Den enda rimliga slutsatsen av allt detta är att regeringens ”järnvägssatsning” är en ren bluff.

/Dan Gmark

Länkar:
1) Fel i statsbudgeten, Motvallsbloggen 20/9
2) Utgiftsområde 22: Kommunikationer, sid. 72, i Budget för 2013, Regeringskansliet 20/9
3) Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg. Promemoria från regeringskansliet 2012-08-29
4) Den stora tågbluffen, Motvallsbloggen 1/9 2012
5) Götalandsbanan kan skrotas, artikel i ETC Göteborg 14/9
6)  Budgetpropositionen för 2012. Finansdepartementet 2011-09-20.