Alltsedan efter andra världskriget, där USA/England var allierade med Sovjet mot Tyskland, har vi i väst indoktrinerats i föreställningen att vi hotades militärt av Sovjet. Det var inte sant. Hela tiden sedan andra världskriget är det USA som varit den mest aggressiva staten i världen.

SÅ HÄR BÖRJADE DET KALLA KRIGET

USA hade lyckats framställa den första atombomben. Den första provsprängningen skedde sommaren 1945, mitt under Potsdamkonferensen (månadsskiftet juli/augusti) som handlade om hur Europa, framför allt Tyskland, skulle behandlas efter kriget.(1) USA släppte snabbt två atombomber över Japan. Huvudskälet var inte att Japan behövde besegras, Japan hade redan fredstrevare ute,(2) utan det viktiga syftet var dels att hindra att Sovjet kom med i kriget mot Japan, dels att demonstrera för Sovjet vilket vapen man hade och kunde hota Sovjet med. Hotade Sovjet det gjorde man också tämligen öppet. Resultatet av detta blev att Sovjet satte sina tekniker och forskare att bygga atombomber för Sovjet. Följaktligen kunde Sovjet provspränga sin första atombomb 29 augusti 1949, bara fyra år efter USA.

Direkt efter kriget startade Truman det kalla kriget mot Sovjet alltså. (3) Det innefattade atombombshotet, ett propagandakrig och ekonomiska sanktioner. Sovjet fick inte köpa något från Väst som man kunde använda till sitt militära försvar men även andra tämligen oförargliga varor fick Väst inte exportera till Sovjet. Dessutom erkändes inte Sovjets valuta i Väst.

Hade Truman inte hotat Sovjet ganska öppet med atombomben hade Sovjet troligen inte framställt en sådan så snabbt. Dels förväntade sig Stalin mer normala relationer till Västvärlden efter kriget och efter att man tillsammans hade kämpat mot Hitler, dels behövde Sovjet sina resurser för annat eftersom landet var så förött. Men Truman, som efterträdde Rosewelt direkt efter kriget, var kommunisthatare och ämnade inte utveckla några vänskapliga relationer till Sovjet. Alltså insåg Stalin att Väst tänkte fortsätta med sin aggressiva politik gentemot Sovjet.

Med dessa hot startade USA det kalla kriget, men man gjorde mer än så. Tvärtemot vad propagandan lärt oss var det USA som såg till att dela Tyskland efter kriget. Varje mått och steg som ledde fram till Tysklands delning togs tidsmässigt först av USA och mot Sovjets protester och när protesterna inte hjälpte med motsvarande mått och steg från Sovjets sida.

Tyskland, liksom Österrike, var delat i fyra zoner efter kriget, (4) en amerikanskstyrd, en engelskkontrollerad, en franskkontrollerad och en sovjetkontrollerad sådan. Dessa fyra delar skulle under en övegångsperiod, enligt Potsdamöverenskommelse vid krigsslutet, behandlas som en enhet och styras av ett råd med representanter från de fyra ockupationsmakterna. 1947 slog Västmakterna emellertid ihop de amerikanska, engelska och franska zonerna till en enhet.(4) Stalin protesterade att detta var emot Potsdamavtalet. Västmakterna, dvs USA, struntade i protesten och fortsatte med att inrätta en egen Västvaluta i de sammanslagna zonerna, Västmarken. Stalin protesterade att detta var emot Potsdamavtalet. Detta brydde sig västmakterna inte heller om. Då införde Sovjet en egen valuta i sin zon, Östmarken.

1949 grundades så Västtyskland, BRD (den tyska förbundsrepubliken). Sovjet svarade med att instifta den självständiga staten, Östtyskland (DDR) i sin zon, efter protester mot inrättandet av Västtyskland. Samma år grundades Nato i Väst, North Antlantic Treaty Organisation, som Västtyskland blev medlem i så småningom. Nato var ämnat som ett västligt försvar mot vad man påstod vara det militära hotet från Sovjet, det Sovjet som var mycket kraftigt försvagat efter kriget alltså och inte något som helst hot mot Väst. Sovjet svarade med att senare, 1955, bilda Warzawapakten i öst.

Redan under kriget hade alliansländerna USA, England och Sovjet delat upp Europa mellan sig, i s.k. intressesfärer.(5) Den del som kom att betraktas som Sovjets intressesfär omfattade bl.a. Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland och Litauen. Efter bildandet av Östtyskland kom även detta land att tillhöra Öststaterna. Österrike däremot, betraktades som ett land som hade ockuperats av Tyskland. Det blev delat på samma sätt som Tyskland efter kriget men fick sin totalt självständighet igen 1955. Till skillnad från Tyskland, som var en utvecklad och stark industrination, hade Österrike inte mycket mer än alper, som inte ansågs intressanta att kontrollera.

Ser vi på det här skeendet, som förstås var mer komplicerat än så här, blir det ändå tydligt att det var Västmakterna, dvs USA, som genom sitt agerande såg till att Tyskland delades och förblev delat under ett halvt århundrade. Givetvis hade rådet med de allierades representanter svårt att komma överens om styrandet av de fyra zonerna. Sovjet krävde ex., för den sammanslagning av alla fyra delarna som man kommit överens om i Potsdam, ett neutralt och avmilitariserat Tyskland. USA däremot ville hellre ha ett starkt Västtyskland med sig mot Sovjet i det kalla kriget mot kommunismen, som man redan hade initierat. Som de flesta förstås känner till stannade USA kvar i Västtyskland genom att man permanent stationerade amerikanska soldater där.

Ryssland /Sovjet hade lång erfarenhet av att bli attackerat från väster och med mycket stora förluster i människoliv. Det är därför förståeligt att man önskade garanterat fredligt sinnade grannländer vid sina gränser västerut, eller i varje fall länder som inte kunde användas för frammarsch mot Sovjet. Detta var givetvis inte uppskattat i de stater som kom att hamna under Sovjets kontroll, eller av Västmakterna.

Att Sovjet tog ett järngrepp om de s.k. randstaterna var inte konstigt, dels med tanke på historien, dels med tanke på att USA började hota Sovjet direkt efter kriget. Man hotade inte Sovjet för att det mycket försvagade Sovjet vid den tiden var ett militärt hot mot Väst, utan för att de kapitalistiska staterna fortfarande betraktade det kommunistiska systemet som ett farligt hot som ekonomiskt exempel: Tänk om kommunismen skulle lyckas ge människorna ett bättre liv än kapitalismen lyckades med.

I skräck för eventuella revolutioner i det utarmade Västeuropa inrättade man Marshallhjälpen som skulle hjälpa till att få Europa på fötter igen. Sovjet fick erbjudande om samma hjälp men Stalin tackade nej eftersom han förstod att detta skulle göra Sovjet beroende av USA. Istället utkrävde Sovjet skadestånd från Östtyskland genom att montera ner stora delar av det som fann kvar av industrier där, och fraktade detta till Sovjet. I Väst avslutade man snart nedmontering av industrier och grävde ner stridsyxan mot gamla nazister, ”tvättade” flera av dem och satte in dem att styra i Västtyskland. En del av dem, framstående forskare, tog man över till USA. I Öst fortsatte Sovjet att avnazifiera Östtyskland och där avskedades nazister ur statsapparaten och i skolor ex.

Vi vet också alla att Warzawapakten lades ner när Sovjet bröt samman. Man tycker då att Nato inte hade någon funktion att fylla längre eftersom Väst i praktiken hade besegrat Sovjet på icke-militär väg, och att även Nato borde ha lagts ner. Men icke så. Istället har USA kommit på att man kan använda Nato som USA:s militära knähund, att man kan lägga över en del av kostnaderna för USA:s nykoloniala krigsprojekt på de europeiska länderna. Nato finns alltså kvar men är inte längre en försvarsorganisation mot kommunismen i öst utan en angrepps- och krigsorganisation som sätts in lite här och där i världen för att säkra USA:s inflytande.

Nato är också bra för amerikanska presidenter har det visat sig, som vi såg i fallet Libyen, att skylla på när de vill gå i krig utan att behöva fråga Kongressen om lov, som de enligt amerikansk grundlag är skyldiga att göra. USA:s försvarsminister Panetta förklarade exempelvis att kriget mot Libyen startades av Nato och då hade USA inget annat val än att gå med.(6) Vi har fått läsa om hur Libyeninsatsen bara handlade om att rädda liv och att Ghadafi bombade och dödade sin egen befolkning.(7) I själva verket såg USA till att man inte diskuterade med Ghadafi, som erbjöd sig att anordna allmänna val med internationella valobservatörer närvarande.(8) Ghadafi bad också Väst att skicka observatörer tillLibyen i början av oroligheterna där (9), för att Väst skulle se att anklagelserna mot honom för att bomba sin egen befolkning och mörda den, inte var sanna. USA/Nato vägrade dock att tala med Ghadafi. Istället började man bomba Libyen och slog inom loppet av några månader sönder stora delar av Libyens infrastruktur och dödade en massa människor.

NU STARTAR USA ETT NYTT KALLT KRIG

Det förra kalla kriget tog slut när Sovjet föll samman, även om USA:s krigande, direkt och indirekt, runtom i världen inte upphörde. För ett kallt krig krävs två parter som båda är så starka att ingen av dem vill kriga direkt mot den andre, med militära medel. USA vill inte attackera Ryssland direkt numer, men däremot försöker man kriga indirekt mot Ryssland, dels mot stater som Ryssland har goda relationer till, dels genom en antirysk propaganda.

Huvudfienden idag är inte bara Ryssland utan också Kina, som visserligen var en fiende tidigare också, men inte en lika het sådan som idag. Ingen av dessa stater hotar USA militärt även om båda är kärnvapenmakter. Däremot utgör de ett ekonomiskt hot, med sin enorma tillväxt och snabba utveckling. Dessutom vill USA lägga beslag på naturresurserna i båda dessa länder och förhindra att de drar nytta av andra länders resurser, framför allt i Afrika. Alltså bygger USA ut, och utökar militärbaserna runt och alldeles inpå alla Rysslands och Kinas gränser.(10)

När Sovjet rasade samman och flera av de tidigare sovjetiska republikerna blev självständiga stater, lovade USA Ryssland att inte förlägga militärbaser i de före detta sovjetiska områdena, vilket man har gjort förstås, i flera av dem. Putin har påpekat detta på ett sådant sätt att man förstår att han inte ger mycket för USA:s löften.(11) Samtidigt gör USA allt för att förhindra att Kina och Ryssland får mer inflytande i Afrika, därav inrättandet av AFRICOM (se förra inlägget) och därför ville man oskadliggöra Ghadafi, som satt som en bromskloss för USA:s Afrikaambitioner. AFRICOM (12) som bildades formellt 2007 (men hade föregångare sedan några år) förlades till Stuttgart i Tyskland då inget afrikanskt land släppte in organisationen. Sannolikt på grund av Ghadafis agerande. Han betalade afrikanska stater för att inte ta emot amerikansk militär i sina länder. (13) Han gjorde dessutom hellre affärer med Ryssland och Kina än med USA och Europa.

Nu har Obama alltså förklarat att USA:s insatser i Ostasien ska intensifieras och börjat bygga ut sin militära närvaro där och i Stilla Oceanen.(14) På detta svarar både Ryssland och Kina med att börja rusta upp – vem förundras över det? Det är USA som hotar dessa båda länder militärt, inte de som hotar USA eller Väst. Den verklighet vi inte får veta något om handlar om ett mycket aggressivt USA som i praktiken hotar varje land med militära åtgärder, som inte låter sig ockuperas ekonomiskt av USA:s stora företag.

Kapprustningen i världen är alltså igång igen. Det blev inte den militära avspänning och det militära lugn som våra politiker förespeglade oss, och säkert själva trodde på, när Sovjet rasade samman. Det blev istället början på ett nytt kallt krig, även detta initierat av USA, som tvingar och hotar alla stater i Västvärlden att ställa upp på USA:s nykoloniala projekt (de som inte är med oss är emot oss, som Bush klart deklarerade efter 9/11) som syftar till en totalt kontroll över hela världen, från USA:s sida. För denna kontroll är USA berett att offra hur många liv som helst, amerikanska men givetvis helst icke-amerikanska sådana. Det finns ingenting humant i USA:s politik. Det är bara en fråga om kallt stål och ekonomisk kontroll över alla naturresurser i världen och om ett förslavande av alla människor.

Krigen mot Libyen och Syrien är delar av detta nya kalla krig, som nu också förs som propaganda mot Ryssland, framför allt mot Putin själv. Syftet med dessa kampanjer är tydliga nog, för dem som vill se det, att få igång inre oroligheter i Ryssland av den arten att Putin kan tvingas bort och ersättas med en amerikansk nickedocka. Även mot Kina ser vi en begynnande propaganda, som dock inte är lika tydlig än som propagandan mot Putin. Bara i Ryssland finns drygt 50 organisationer, s.k. NOGO:er, som betalas av USA och ibland finansieras av amerikanska finanisintressen, via NED, för att destabilisera Ryssland. Vi hörde en del om en av dessa organisationer under senaste valet i Ryssland, nämligen Golos.(15)

/Kerstin

Länkar (det kan komma fler länkar senare):
1) Potsdamkonferensen 17/7 – 2/8 1945, Wikipedia
2) Japan hade kapitulerat även utan bomberna, SvD 12/4 2006, uppdaterad 2010 (Citat:För USA gällde det att tvinga fram en kapitulation från japanernas sida före Sovjetunionens inträde i kriget (min anmStalin hade lovat att ställa upp i kriget mot Japan och var ifärd med att förflytta sina trupper österut) för att begränsa dess inflytande i Asien. För Stalin gällde det omvänt att hinna angripa Japan före kapitulationen i syfte att aktivera Jaltakonferensens hemliga överenskommelse. Hasegawas slutsats är lika enkel som oväntad: det som ställde Japan schackmatt var inte atombomberna utan Sovjetunionens krigsförklaring den 8 augusti. Det ska påpekas att denna slutsats är i linje med flera japanska studier.)
3) Cold War, eng. Wikipedia
4) Reconstruction of Germany, eng. Wikipedia
5) Jaltakonferensen 4-11 februari1945, Wikipedia
6) Omring 3 minuter in filmen svarar Panetta på frågor om hur man kunde starta kriget mot Libyen utan kongressens tillstånd.
Has Obama and the Pentagon declared Congress ceremonial? Sen. Sessions questions Panetta

7) Att UGhadai erbjöd sig val och bad om en
8.) Gadhafi’s Offer to Hold Elections Swiftly Rejected, Wall Street Journal 7/6 2011
9) Libya: President Obama gives Gaddafi ultimatum, BBC News 19/3 2011
10) Obama tells Asia US ’here to stay’ as a Pacific power
US president Barack Obama tells the Australian parliament the Asia-Pacific region is key to the future, Associated Press in Canberra,The Guardian 17/11 2011

11) Vladimir Putin’s Speech at Munich Security Conference, YouTube video, utlagd 20/11 2008 (mot slutet av filmen)
12) Resist AFRICOM (en site med en afrikansk film om AFRICOM)
12) Obama Moves Ahead With AFRICOM, allafrica.com
12) AFRICOM and the Recolonisation of Africa, Café Pan-Afrika, Modern Ghana 25/10 2012
13) The imperial agenda of the US’s ’Africa Command’ marches on
With mission accomplished in Libya, Africom now has few obstacles to its military ambitions on the continent, Dan Glazerbrook, The Guardian 14/6 2012
 (Citat: Since his (min anm: Ghadafi’s) removal, however, the organisation has been rolling full steam ahead. It is no coincidence that within months of the fall of Tripoli – and in the same month as Gaddafi’s execution – President Obama announced the deployment of 100 US special forces to four different African countries, including Uganda. Ostensibly to aid the ”hunt for Joseph Kony”, they are instead training Africans to fight the US’s proxy war in Somalia – where 2,000 more Ugandan soldiers had been sent the previous month.)
14) Barack Obama says Asia-Pacific is ’top US priority’, BBC 17/11 2011
15) NED, National Endowment for Democracy, Russia

Fler länkar om USA:s ljusskygga agerande:
CIA Plot Against Correa Funded by Drug Money, Craig Murray 9/11 2012