Nu träder ordförande i Europarådets hälsokommitté, Wolfgang Wodarg, immunolog från Tyskland, fram och talar – om svininfluensan. Han skräder inte orden. Borde, om han hade varit svensk varit en given kandidat för VoF som nästa års förvillare. Nu är han inte svensk emellertid, och får han som han vill, och det tycks han få, så kommer Europarådet att inleda en särskild granskning av FN:s massvaccineringskampanj och vad jag förstår även av hur det läkemedelsindustriella komplexet är sammanflätat med WHO.(1)  Så här sammanfattas Wodargs kritik i Nyheter 24:

Och Wolfgang Wodargs kritik är svidande. Han menar att läkemedelsindustrin för att kunna sälja sina patenterade mediciner påverkat vetenskapsmän och myndigheter samt regeringar över hela världen. (2)

Wodarg berättar att han blev misstänksam mot läkemedelsjättarna redan i början av kampanjen. Så här säger han till Bruno Odent, som intervjuat honom:(3)

Wolfgang Wodarg. We are facing a major failure of national institutions responsible for warning about risks and responding in case a pandemic occurs. In April when the first alarm came from Mexico I was very surprised at the figures furnished by the World Health Organization (WHO) to justify the declaration of a pandemic. I was immediately suspicious: the numbers were very low and the alarm level very high. There were not even into a thousand patients when there was already talk of the pandemic of the century. (2)

(Min övesättning: Wolfgang Wodarg. Vi ser här en allvarlig försummelse vad gäller nationella institutioners ansvar och agerande vad gäller att varna för risker i det fallet en pandemi utbryter. I april, när det första larmet gick från Mexico, blev jag förvånad över de siffror som lades till grund för World Health Orgnisation (WHO) för att grunda beslutet om att utlysa pandemivarning. Jag blev genast misstänksam: antalet var mycket lågt och graden av varning mycket hög. Det fanns inte ens tusen patienter då man började tala om århundradets pandemi.)

Wodarg, immunologen, tycks ha delat Annika Dahlkvists misstänksamhet alltså, ja och övriga läkare och forskare som sagt samma sak förstås. Hon ansåg inte heller att det förelåg behov av massvaccinering, ett av skälen för VoF att ge henne Förvillarpriset.

Wodarg fortsätter med att säga att det faktum att man i maj ändrade definitionen av pandemi ger ytterligare skäl att förhålla sig kritisk. Efter fågelinfluensan hade många regeringar skrivit på avtal med läkemedelsföretag om doser av vacciner till hela befolkningar i det fall WHO utfärdade pandemivarning. Nu gjorde WHO just detta, efter ändringen av pandemidefinitionen, varvid ett antal regeringar världen över tvingades köpa vacciner och betala för massvaccinering av sina befolkningar.

This was only possible because in early May the WHO changed its definition of a pandemic. Before that date there had to be not only a disease which had broke out in several countries at once but also one that had very serious consequences with the number of deaths above the usual average. This aspect was removed from the new definition, to retain the rate of spread of disease as the only criteria.

(Min översättning: Detta var bara möjligt för att WHO tidigt i maj förändrade definitionen av vad som ska anses vara en pandemi- Före detta datum måste det inte bara finnas en sjukdom som plötsligt hade brutit ut i flera länder utan också att denna hade mycket allvarliga konsekvenser med dödstal utöver genomsnittet. Denna aspekt togs bort i den  nya definitionen, så att den har spridningsghastigheten av en sjukdom som enda kriterium.)

Detta innebär i praktiken att våra regeringar skulle vara skyldiga att köpa in vacciner även mot helt ofarliga men smittsamma sjukdomar, om man står fast vid de kontrakt man skrev med läkemedelsbolagen i spåren av hysterin kring fågelinfluensan.

”Nu är svinfluensan en ovanligt mild form av influensa, som tagit färre liv än säsongsinfluensorna brukar göra”, säger Wodarg, dessutom har det visat sig att människor över 60 redan har antikroppar mot influensan ifråga vilket visar att de varit i kontakt med viruset tidigare.

Ytterligare en faktor som förvånade och gjorde Wodarg misstänksam var det faktum att man nu plötsligt rekommenderade två vaccinationstillfällen/person:

Such as, for example, the recommendation by WHO to carry out two injections for vaccines. That had never been done before. There was no scientific justification for this. There was also the recommendation to use only special patented vaccines. There was however no reason for not adding, as it is done every year, specific antiviral particles of this new H1N1 virus, ”completing” the vaccine used for seasonal influenza.

(Min översättning: Som exempelvis rekommendation från WHO att vaccinera med två injektioner. Det hade aldrig gjorts tidigare. Det fanns ingen vetenskaplig grund för detta. Det var också rekommendation att bara använda ett speciellt patenterat vaccin. Det fanns ingen anledning att inte istället addera, som man gjort tidigare år, speciella antivirala partiklar från detta nya H1N1-virus och därmed ha kompletterat det vaccin som använts för vanlig säsongsinfluensa.)

Woaw, det blev pengar det där, för Big Pharma (det läkemedelsindustriella komplexet, som jag brukar säga) som man kallar läkemedelsindustrin för i USA, där kritiken mot densamma blir allt häftigare, något vi inte hör mycket av i Sverige emellertid. Här börjar istället vår Alliansregering sin period med att dra in alla bidrag till Kilen, organisationen som hjälpt läkemedelsberoende under många år. Det torde ha förnöjt läkemedelsindustrin som tjänar stora pengar på dem som blir beroende av deras droger. Om regeringens åtgärd var en tillfällighet eller inte det överlåter jag till läsaren att bedöma.

Hur kan man rättfärdiga vad som hänt, undrar intervjuaren Bruno Odent? Jo, efter fågelinfluensan utarbetades planer vid fall av pandemier, där regeringar gjorde överenskommelser med Big Pharma, så här säger Wodarg vidare om saken:

On the one hand the labs committed themselves to keep ready to develop the preparations, on the other hand, states assured them they would buy them all. After this strange deal the pharmaceutical industry took no economic risk by engaging in new fabrications. And it was sure to touch the jack pot in the case of a pandemic outbreak.

(Min översättning: Å ena sidan förband sig laboratorierna att vara beredda att utveckla förberedelser (?), å andra sidan, lovade stater att de skulle köpa dem (vaccinerna). Efter denna underliga överenskommelse tog läkemedelsföretagen inga risker när de började tillverkningen. Och man var säker på en jackpot om en pandemi skulle bryta ut.)

Så kommer Wodargs verkliga anklagelse:

….it’s just a normal kind of flu. It does not cause a tenth of deaths caused by the classic seasonal flu. All that mattered and that led to the great campaign of panic which we have seen was that it was a golden opportunity for representatives from labs who knew they would hit the jackpot in the case of a pandemic being declared.

(Min översättning och min fetstilning:.. ja det här är bara en vanlig influensa. Den förorsakar inte ens en tiondel av det antal dödsfall vi ser vid den klassiska säsongsinfluensan. Det enda som spelade  någon roll och som ledde till den omfattande panikkampanjen som vi har sett, var att det här var ett gyllene tillfälle för laboratoriernas (läkemedelsbolagen) representanter som visste  att nu skulle de få en jackpot om  en pandemi förklarades.)

Hur, undrar intervjuaren, kunde en sådan process komma tillstånd inom WHO? Jo, förklarar Wodarg, det beror på personalunionen mellan WHO och läkemedelsindustrin.

Vi får i artikeln också veta att bara i Tyskland tjänade Big Pharma 700 miljoner Euros, (somligt har kanske sålts vidare). Så slutklämmen (och apropå indragningen av alla medel till Kilen):

Has the tremendous global operation of disinformation also been possible because the pharmaceutical industry had ”representatives” even within the governments of the most powerful countries?

Wolfgang Wodarg. As regards the ministries, that seems to me to be obvious. I can not explain how specialists, very smart people who know the problems of the influenza disease by heart, did not notice what was happening.

Min översättning: Har denna enorma globala operation av desinformation också möjliggjorts genom att läkemedelsindustrin har ”representanter” till och med inom de mest inflytelserika ländernas regeringar?

Wolfgang Wodarg: Vad gäller regeringarna så verkar det ganska uppenbart. Jag kan inte förklara hur specialister, mycket intelligent folk som känner väl till problemen med influensor, inte observerade/reagerade på vad som hände.

Den som håller sig informerad har kunnat ta del av ovanstående på nätet under flera dagar och även om man skymtat lite om det här i svenska media (4) så har det varit nästan bedövande tyst om saken hittills, fast det här borde vara ren massmediadynamit. På eftermiddagen idag kunde vi emellertid höra ett kort inslag om saken på Ekot, (5) inte särskilt utförligt dock. Här gäller det kanske att vara försiktig så att regeringen inte säljer ut SR innan den eventuellt tvingas avgå.

Läs artikeln med intervjun med Wodarg, den innehåller mer information än den jag refererar här. Jag tillhör också dem som varit skeptiska hela tiden förresten och som inte har vaccinerat sig. (6-9)

/Kerstin

Länkar:
1) Faked Pandemics – a threat for health, av EU ännu icke accepterat krav från Wodarg m.fl.
2) Expert: H1N1-vaccinet är en bluff, Nyheter 24, Wolfgang Wodarg i Nyheter 24
3) Influenza A: ”They Organized a Psychosis”
4) Dan Jönsson: Var svinet en anka? FN blev snuvat av läkemedelsindustrin, DN
5 ) WHO granskar sin hantering av influensan, Ekot  15.45
6) Flunsahysterisk – inte jag
7 ) Apropå flunsahysteri, Motvallsbloggen 28/7 2009
8.) Förslag om anmälningsplikt vid “nya influensan”, Motvallsbloggen 06/05 2009
9) Alliansen, läkemedelsgiganternas drömregering, Motvallsbloggen 30/1 2008
10)Alliansen, läkemedelsgiganternas drömregering, Motvallsbloggen 30/1 2008
11) Desinformation om biverkningsriskerna för barn och foster med tiomersal i vaccin, Mats Berlin, prof. em. miljömedicin, Läkartidningen