november 2012


Ej kategoriserad26/11 13:50

Vill bara meddela att jag har ett mystiskt datortrassel just nu – kommer inte ut på nätet med min dator. Alltså har jag svårigheter att svara på kommentarer och att släppa fram sådana. När trasslet är avhjälpt, vet inte hur lång tid det tar, tar jag bort det här inlägget.

Tillägg 2/12 kl 19.30:
Med anledning av att jag får mejl där besökare undrar hur det är med min dator och jag inte kan skicka mejl, så får jag meddela här att datorn befinner sig hos datordoktorn och han måste transplantera en ny nätport i den och denna måste skickas efter. Jag hade hoppats att problemet skulle vara avhjälpt under veckan som gick men så väl var det inte. Bara att hoppas att problemet avhjälps i början av veckan som kommer, samt att det inte är alltför eländigt väglag så att jag har lust att köra de totalt  sex mil som krävs för att hämta datorn. Kan låna Dans dator till och från men avskyr att arbeta med denna eftersom jag inte är van vid PC. Det händer alltid så många konstigheter när jag sitter vi hans dator och jag vill dessutom sitta i mitt arbetsrum när jag skriver.

/Kerstin

Historia&Ideologier/propaganda&Internationell politik&Massmedia24/11 05:42

Alltsedan efter andra världskriget, där USA/England var allierade med Sovjet mot Tyskland, har vi i väst indoktrinerats i föreställningen att vi hotades militärt av Sovjet. Det var inte sant. Hela tiden sedan andra världskriget är det USA som varit den mest aggressiva staten i världen.

SÅ HÄR BÖRJADE DET KALLA KRIGET

USA hade lyckats framställa den första atombomben. Den första provsprängningen skedde sommaren 1945, mitt under Potsdamkonferensen (månadsskiftet juli/augusti) som handlade om hur Europa, framför allt Tyskland, skulle behandlas efter kriget.(1) USA släppte snabbt två atombomber över Japan. Huvudskälet var inte att Japan behövde besegras, Japan hade redan fredstrevare ute,(2) utan det viktiga syftet var dels att hindra att Sovjet kom med i kriget mot Japan, dels att demonstrera för Sovjet vilket vapen man hade och kunde hota Sovjet med. Hotade Sovjet det gjorde man också tämligen öppet. Resultatet av detta blev att Sovjet satte sina tekniker och forskare att bygga atombomber för Sovjet. Följaktligen kunde Sovjet provspränga sin första atombomb 29 augusti 1949, bara fyra år efter USA.

Direkt efter kriget startade Truman det kalla kriget mot Sovjet alltså. (3) Det innefattade atombombshotet, ett propagandakrig och ekonomiska sanktioner. Sovjet fick inte köpa något från Väst som man kunde använda till sitt militära försvar men även andra tämligen oförargliga varor fick Väst inte exportera till Sovjet. Dessutom erkändes inte Sovjets valuta i Väst.

Hade Truman inte hotat Sovjet ganska öppet med atombomben hade Sovjet troligen inte framställt en sådan så snabbt. Dels förväntade sig Stalin mer normala relationer till Västvärlden efter kriget och efter att man tillsammans hade kämpat mot Hitler, dels behövde Sovjet sina resurser för annat eftersom landet var så förött. Men Truman, som efterträdde Rosewelt direkt efter kriget, var kommunisthatare och ämnade inte utveckla några vänskapliga relationer till Sovjet. Alltså insåg Stalin att Väst tänkte fortsätta med sin aggressiva politik gentemot Sovjet.

Med dessa hot startade USA det kalla kriget, men man gjorde mer än så. Tvärtemot vad propagandan lärt oss var det USA som såg till att dela Tyskland efter kriget. Varje mått och steg som ledde fram till Tysklands delning togs tidsmässigt först av USA och mot Sovjets protester och när protesterna inte hjälpte med motsvarande mått och steg från Sovjets sida.

Tyskland, liksom Österrike, var delat i fyra zoner efter kriget, (4) en amerikanskstyrd, en engelskkontrollerad, en franskkontrollerad och en sovjetkontrollerad sådan. Dessa fyra delar skulle under en övegångsperiod, enligt Potsdamöverenskommelse vid krigsslutet, behandlas som en enhet och styras av ett råd med representanter från de fyra ockupationsmakterna. 1947 slog Västmakterna emellertid ihop de amerikanska, engelska och franska zonerna till en enhet.(4) Stalin protesterade att detta var emot Potsdamavtalet. Västmakterna, dvs USA, struntade i protesten och fortsatte med att inrätta en egen Västvaluta i de sammanslagna zonerna, Västmarken. Stalin protesterade att detta var emot Potsdamavtalet. Detta brydde sig västmakterna inte heller om. Då införde Sovjet en egen valuta i sin zon, Östmarken.

1949 grundades så Västtyskland, BRD (den tyska förbundsrepubliken). Sovjet svarade med att instifta den självständiga staten, Östtyskland (DDR) i sin zon, efter protester mot inrättandet av Västtyskland. Samma år grundades Nato i Väst, North Antlantic Treaty Organisation, som Västtyskland blev medlem i så småningom. Nato var ämnat som ett västligt försvar mot vad man påstod vara det militära hotet från Sovjet, det Sovjet som var mycket kraftigt försvagat efter kriget alltså och inte något som helst hot mot Väst. Sovjet svarade med att senare, 1955, bilda Warzawapakten i öst.

Redan under kriget hade alliansländerna USA, England och Sovjet delat upp Europa mellan sig, i s.k. intressesfärer.(5) Den del som kom att betraktas som Sovjets intressesfär omfattade bl.a. Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland och Litauen. Efter bildandet av Östtyskland kom även detta land att tillhöra Öststaterna. Österrike däremot, betraktades som ett land som hade ockuperats av Tyskland. Det blev delat på samma sätt som Tyskland efter kriget men fick sin totalt självständighet igen 1955. Till skillnad från Tyskland, som var en utvecklad och stark industrination, hade Österrike inte mycket mer än alper, som inte ansågs intressanta att kontrollera.

Ser vi på det här skeendet, som förstås var mer komplicerat än så här, blir det ändå tydligt att det var Västmakterna, dvs USA, som genom sitt agerande såg till att Tyskland delades och förblev delat under ett halvt århundrade. Givetvis hade rådet med de allierades representanter svårt att komma överens om styrandet av de fyra zonerna. Sovjet krävde ex., för den sammanslagning av alla fyra delarna som man kommit överens om i Potsdam, ett neutralt och avmilitariserat Tyskland. USA däremot ville hellre ha ett starkt Västtyskland med sig mot Sovjet i det kalla kriget mot kommunismen, som man redan hade initierat. Som de flesta förstås känner till stannade USA kvar i Västtyskland genom att man permanent stationerade amerikanska soldater där.

Ryssland /Sovjet hade lång erfarenhet av att bli attackerat från väster och med mycket stora förluster i människoliv. Det är därför förståeligt att man önskade garanterat fredligt sinnade grannländer vid sina gränser västerut, eller i varje fall länder som inte kunde användas för frammarsch mot Sovjet. Detta var givetvis inte uppskattat i de stater som kom att hamna under Sovjets kontroll, eller av Västmakterna.

Att Sovjet tog ett järngrepp om de s.k. randstaterna var inte konstigt, dels med tanke på historien, dels med tanke på att USA började hota Sovjet direkt efter kriget. Man hotade inte Sovjet för att det mycket försvagade Sovjet vid den tiden var ett militärt hot mot Väst, utan för att de kapitalistiska staterna fortfarande betraktade det kommunistiska systemet som ett farligt hot som ekonomiskt exempel: Tänk om kommunismen skulle lyckas ge människorna ett bättre liv än kapitalismen lyckades med.

I skräck för eventuella revolutioner i det utarmade Västeuropa inrättade man Marshallhjälpen som skulle hjälpa till att få Europa på fötter igen. Sovjet fick erbjudande om samma hjälp men Stalin tackade nej eftersom han förstod att detta skulle göra Sovjet beroende av USA. Istället utkrävde Sovjet skadestånd från Östtyskland genom att montera ner stora delar av det som fann kvar av industrier där, och fraktade detta till Sovjet. I Väst avslutade man snart nedmontering av industrier och grävde ner stridsyxan mot gamla nazister, ”tvättade” flera av dem och satte in dem att styra i Västtyskland. En del av dem, framstående forskare, tog man över till USA. I Öst fortsatte Sovjet att avnazifiera Östtyskland och där avskedades nazister ur statsapparaten och i skolor ex.

Vi vet också alla att Warzawapakten lades ner när Sovjet bröt samman. Man tycker då att Nato inte hade någon funktion att fylla längre eftersom Väst i praktiken hade besegrat Sovjet på icke-militär väg, och att även Nato borde ha lagts ner. Men icke så. Istället har USA kommit på att man kan använda Nato som USA:s militära knähund, att man kan lägga över en del av kostnaderna för USA:s nykoloniala krigsprojekt på de europeiska länderna. Nato finns alltså kvar men är inte längre en försvarsorganisation mot kommunismen i öst utan en angrepps- och krigsorganisation som sätts in lite här och där i världen för att säkra USA:s inflytande.

Nato är också bra för amerikanska presidenter har det visat sig, som vi såg i fallet Libyen, att skylla på när de vill gå i krig utan att behöva fråga Kongressen om lov, som de enligt amerikansk grundlag är skyldiga att göra. USA:s försvarsminister Panetta förklarade exempelvis att kriget mot Libyen startades av Nato och då hade USA inget annat val än att gå med.(6) Vi har fått läsa om hur Libyeninsatsen bara handlade om att rädda liv och att Ghadafi bombade och dödade sin egen befolkning.(7) I själva verket såg USA till att man inte diskuterade med Ghadafi, som erbjöd sig att anordna allmänna val med internationella valobservatörer närvarande.(8) Ghadafi bad också Väst att skicka observatörer tillLibyen i början av oroligheterna där (9), för att Väst skulle se att anklagelserna mot honom för att bomba sin egen befolkning och mörda den, inte var sanna. USA/Nato vägrade dock att tala med Ghadafi. Istället började man bomba Libyen och slog inom loppet av några månader sönder stora delar av Libyens infrastruktur och dödade en massa människor.

NU STARTAR USA ETT NYTT KALLT KRIG

Det förra kalla kriget tog slut när Sovjet föll samman, även om USA:s krigande, direkt och indirekt, runtom i världen inte upphörde. För ett kallt krig krävs två parter som båda är så starka att ingen av dem vill kriga direkt mot den andre, med militära medel. USA vill inte attackera Ryssland direkt numer, men däremot försöker man kriga indirekt mot Ryssland, dels mot stater som Ryssland har goda relationer till, dels genom en antirysk propaganda.

Huvudfienden idag är inte bara Ryssland utan också Kina, som visserligen var en fiende tidigare också, men inte en lika het sådan som idag. Ingen av dessa stater hotar USA militärt även om båda är kärnvapenmakter. Däremot utgör de ett ekonomiskt hot, med sin enorma tillväxt och snabba utveckling. Dessutom vill USA lägga beslag på naturresurserna i båda dessa länder och förhindra att de drar nytta av andra länders resurser, framför allt i Afrika. Alltså bygger USA ut, och utökar militärbaserna runt och alldeles inpå alla Rysslands och Kinas gränser.(10)

När Sovjet rasade samman och flera av de tidigare sovjetiska republikerna blev självständiga stater, lovade USA Ryssland att inte förlägga militärbaser i de före detta sovjetiska områdena, vilket man har gjort förstås, i flera av dem. Putin har påpekat detta på ett sådant sätt att man förstår att han inte ger mycket för USA:s löften.(11) Samtidigt gör USA allt för att förhindra att Kina och Ryssland får mer inflytande i Afrika, därav inrättandet av AFRICOM (se förra inlägget) och därför ville man oskadliggöra Ghadafi, som satt som en bromskloss för USA:s Afrikaambitioner. AFRICOM (12) som bildades formellt 2007 (men hade föregångare sedan några år) förlades till Stuttgart i Tyskland då inget afrikanskt land släppte in organisationen. Sannolikt på grund av Ghadafis agerande. Han betalade afrikanska stater för att inte ta emot amerikansk militär i sina länder. (13) Han gjorde dessutom hellre affärer med Ryssland och Kina än med USA och Europa.

Nu har Obama alltså förklarat att USA:s insatser i Ostasien ska intensifieras och börjat bygga ut sin militära närvaro där och i Stilla Oceanen.(14) På detta svarar både Ryssland och Kina med att börja rusta upp – vem förundras över det? Det är USA som hotar dessa båda länder militärt, inte de som hotar USA eller Väst. Den verklighet vi inte får veta något om handlar om ett mycket aggressivt USA som i praktiken hotar varje land med militära åtgärder, som inte låter sig ockuperas ekonomiskt av USA:s stora företag.

Kapprustningen i världen är alltså igång igen. Det blev inte den militära avspänning och det militära lugn som våra politiker förespeglade oss, och säkert själva trodde på, när Sovjet rasade samman. Det blev istället början på ett nytt kallt krig, även detta initierat av USA, som tvingar och hotar alla stater i Västvärlden att ställa upp på USA:s nykoloniala projekt (de som inte är med oss är emot oss, som Bush klart deklarerade efter 9/11) som syftar till en totalt kontroll över hela världen, från USA:s sida. För denna kontroll är USA berett att offra hur många liv som helst, amerikanska men givetvis helst icke-amerikanska sådana. Det finns ingenting humant i USA:s politik. Det är bara en fråga om kallt stål och ekonomisk kontroll över alla naturresurser i världen och om ett förslavande av alla människor.

Krigen mot Libyen och Syrien är delar av detta nya kalla krig, som nu också förs som propaganda mot Ryssland, framför allt mot Putin själv. Syftet med dessa kampanjer är tydliga nog, för dem som vill se det, att få igång inre oroligheter i Ryssland av den arten att Putin kan tvingas bort och ersättas med en amerikansk nickedocka. Även mot Kina ser vi en begynnande propaganda, som dock inte är lika tydlig än som propagandan mot Putin. Bara i Ryssland finns drygt 50 organisationer, s.k. NOGO:er, som betalas av USA och ibland finansieras av amerikanska finanisintressen, via NED, för att destabilisera Ryssland. Vi hörde en del om en av dessa organisationer under senaste valet i Ryssland, nämligen Golos.(15)

/Kerstin

Länkar (det kan komma fler länkar senare):
1) Potsdamkonferensen 17/7 – 2/8 1945, Wikipedia
2) Japan hade kapitulerat även utan bomberna, SvD 12/4 2006, uppdaterad 2010 (Citat:För USA gällde det att tvinga fram en kapitulation från japanernas sida före Sovjetunionens inträde i kriget (min anmStalin hade lovat att ställa upp i kriget mot Japan och var ifärd med att förflytta sina trupper österut) för att begränsa dess inflytande i Asien. För Stalin gällde det omvänt att hinna angripa Japan före kapitulationen i syfte att aktivera Jaltakonferensens hemliga överenskommelse. Hasegawas slutsats är lika enkel som oväntad: det som ställde Japan schackmatt var inte atombomberna utan Sovjetunionens krigsförklaring den 8 augusti. Det ska påpekas att denna slutsats är i linje med flera japanska studier.)
3) Cold War, eng. Wikipedia
4) Reconstruction of Germany, eng. Wikipedia
5) Jaltakonferensen 4-11 februari1945, Wikipedia
6) Omring 3 minuter in filmen svarar Panetta på frågor om hur man kunde starta kriget mot Libyen utan kongressens tillstånd.
Has Obama and the Pentagon declared Congress ceremonial? Sen. Sessions questions Panetta

7) Att UGhadai erbjöd sig val och bad om en
8.) Gadhafi’s Offer to Hold Elections Swiftly Rejected, Wall Street Journal 7/6 2011
9) Libya: President Obama gives Gaddafi ultimatum, BBC News 19/3 2011
10) Obama tells Asia US ’here to stay’ as a Pacific power
US president Barack Obama tells the Australian parliament the Asia-Pacific region is key to the future, Associated Press in Canberra,The Guardian 17/11 2011

11) Vladimir Putin’s Speech at Munich Security Conference, YouTube video, utlagd 20/11 2008 (mot slutet av filmen)
12) Resist AFRICOM (en site med en afrikansk film om AFRICOM)
12) Obama Moves Ahead With AFRICOM, allafrica.com
12) AFRICOM and the Recolonisation of Africa, Café Pan-Afrika, Modern Ghana 25/10 2012
13) The imperial agenda of the US’s ’Africa Command’ marches on
With mission accomplished in Libya, Africom now has few obstacles to its military ambitions on the continent, Dan Glazerbrook, The Guardian 14/6 2012
 (Citat: Since his (min anm: Ghadafi’s) removal, however, the organisation has been rolling full steam ahead. It is no coincidence that within months of the fall of Tripoli – and in the same month as Gaddafi’s execution – President Obama announced the deployment of 100 US special forces to four different African countries, including Uganda. Ostensibly to aid the ”hunt for Joseph Kony”, they are instead training Africans to fight the US’s proxy war in Somalia – where 2,000 more Ugandan soldiers had been sent the previous month.)
14) Barack Obama says Asia-Pacific is ’top US priority’, BBC 17/11 2011
15) NED, National Endowment for Democracy, Russia

Fler länkar om USA:s ljusskygga agerande:
CIA Plot Against Correa Funded by Drug Money, Craig Murray 9/11 2012

Ideologier/propaganda&Kvinnor/feminism&Massmedia23/11 03:38

En kort video om den wahabitiska kvinnosynen. Wahabismen är den form av islam som det otroligt reaktionära saudiska kungahuset omfattar och påbjuder i Saudiarabien, en av de stater som med liv, själ och stora pengar stödjer jihadisterna som krigar och mördar för att ”befria” Syrien. Går kanske Västvärldens manliga journalister och politiker omkring och avundas de män som kan och får resonera och agera på det här sättet? Är det därför de stödjer de wahabitiska legoknektarna i Syrien kanske? För att det är detta män i Väst betraktar som befrielse?

Videon är textad på engelska:

(Utlagd 6/9 2010)

Var det inte något liknande ett par kvinnor fick höra från några imamer i ett par svenska moskéer för något år sedan, som vi fick se i ett TV-program? Då verkade det inte finnas män här som instämde. Men de har kanske ändrat sig på sistone.

För att detta inte ska användas i främlingsfientligt syfte eller användas i antiislamistiskt syfte vill jag tillägga dels att detta handlar om en extrem muslimsk inriktning, den som praktiseras i världens mest odemokratiska land, Saudiarabien, dels att exakt samma åsikter återfinns hos en del kristna extrema sekter.

Dessutom ska vi inte glömma att det finns alldeles för många hedenhössvenska män som misshandlar sina fruar. En hel del av dessa män tycks inte vara så noga med att inte slå mot ansiktet. Skillnaden är att dessa svenska män slår i strid mot våra lagar och den allmänna samhällsmoralen, medan för den här wahabiten är det inte bara tillåtet utan moraliskt föredömligt att göra det, bara man slår på rätt sätt.

att slå sin fru.

/Kerstin

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Massmedia22/11 04:39

Nu börjar det komma fler och fler böcker om vad som hände i Libyen, det där som vi, som skaffade oss information från andra håll än de stora media i Väst, visste redan medan det pågick.

Idag hittar jag en artikel i counterpunch.org (1)  om en sådan bok: A Review of ”Slouching Towards Sirte” Libya & Creative Destruction,skriven av Maximilan Forte och recenserad här av Daniel Kovalik. I inledningen kan vi läsa att:

As Forte explains, NATO’s intervention was many years in the making.  NATO, led by the U.S., seized upon the “Arab Spring” and the very real and legitimate protests in Libya to carry through a long-held desire to rid itself of a nationalist government which had aided other struggles for national liberation (such as the struggles of the ANC, the Sandinistas and the PLO).  In addition, Libya under Gaddafi was taking an increasingly important leadership role in Africa and was blocking U.S. opportunities for investment and economic opportunities in Libya itself as well as greater penetration into Africa as whole.

(Min översättning: Som Forte förklarar, Natos intervention var planerad sedan många år. Nato, lett av USA, använde sig av ”Den arabiska våren” och av de verkliga och legitima protesterna i Libyen för att förverkliga sin länge omfattade önskan att bli av med en nationalistisk regering som hade stöttat andras kamp för nationell befrielse (som ANC:s kamp för nationell befrielse, Sandinisternas och PLO:s). Därtill hade Libyen, under Gaddafi, utövat ett viktigt ledarskapsroll i Afrika och blockerade USA:s möjligheter att investera där och deras ekonomiska möjligheter i Libyen såväl som en bredare penetration in i resten av Afrika.) (OBS: Video av Maximilan Forte  tillagd i slutet av inlägget)

Kovalik fortsätter med att kritisera välkända människorättsorganisationer som Amnesty International för att man var med och låtsades som om USA/Natos agerande handlade om insatser för att rädda människor i Libyen när det i själva verket handlade om en rent fientlig militär attack under vilken USA/Nato inte brydde sig det minsta om människorna i Libyen. Framför allt drabbades människorna i Sirte mycket hårt. Det finns, hävdar Forte inte ett helt hus i Sirte idag. Nato bombade allt. Om detta hade Amnesty International inte mycket att säga dock. När Bani Walid angreps för en kort tid sedan och utsattes för en belägring och en beskjutning som drabbade många människor mycket hårt, då hade varken USA/Nato eller Amensty något att säga. Detta visar tydligt att USA/Nato och Amnesty International inte bryr sig det minsta om människorna i Libyen och deras lidanden. Det visar däremot klart att bombandet hade helt andra syften:

Thus, in September of 2011, even before Gaddafi’s violent murder in October, U.S. Ambassador Gene Cretz “’participated in a State Department conference call with about 150 American companies hoping to do business in Libya.’”  As Forte emphasizes in his book which posits that U.S. access to infrastructure investment was an even bigger motive for the intervention than access to oil, the business opportunities discussed in this meeting were indeed infrastructure projects.

(Min översättning: i september 2011, redan innan Ghadafi mördades i oktober, ”medverkade USA:s ambassadör Gene Cretz en konferens organiserad av utrikesdepartementet med omkring 150 amerikanska företag som hoppades kunna göra affärer i Libyen.” Som Forte poängterar i sin bok, dettta pekar på att USA:s möjligheter att investera i infrastrukturen var ett ännu viktigare motiv för interventionen än tillgången till olja, här diskuterades i synnerhet infrastruktursprojekt.)

Dessutom handlade det tydligen också om att förhindra att ryssar och kineser, som Ghadfi hade favoriserat vad gällde uppbyggande av infrastrukturprojekt, fick mer inflytande i Libyen och Afrika.

First, of course, the U.S. ensured by its intervention in Libya that a substantial portion of future infrastructure projects would be awarded to U.S. companies. However, the more important, and more diabolical part of the plan, is that the violent intervention itself created the very need for infrastructure projects – what better way to create such a need, after all, then by leveling entire cities to the ground?

(Min översättning: Först, förstås, såg USA, genom sin intervention, till att en rejäl andel av framtida infrastrukturprojekt skulle tilldelas USA:s företag. Men, den viktigare och mer diaboliska delen av planen är att den våldsamma attacken skapade behov av dessa infrastrukturprojekt – vilken bättre väg att skapa ett sådant behov kan det finnas än att jämna hela städer med marken.)

General Electric, exempelvis, räknar med att tjäna omkring 10 miljarder dollar i Libyen. Storbritannien räknar likaså med god förtjänst på att bygga upp Libyen igen, sådär en 300 miljarder dollar, för efter kriget behöver Libyen i stort sett bygga upp allting igen. Allt detta står i fokus för Väst nu, precis som det gjort i Irak. Där har, vad jag förstår, amerikanska företag tjänat ofantliga summor – utan att det har blivit så mycket gjort för pengarna dock.

Så var det det där med resten av Afrika:

Moreover, with Libya’s Pan-Africanist leader Gaddafi out of the way, the U.S. eagle and its newly-formed African Central Command (AFRICOM) swooped in to other parts of Africa to begin further penetration of the continent.

(Min översättning: inte nog med det, med Libyens Pan-afrikanska ledare Gaddafi ur vägen svepte den amerikanska örnen och dess nybildade Centralkommando för Afrika (AFRICOM) in i andra delar av Afrika för att påbörja vidare penetration av kontinenten.) 

Lite längre ner i artikeln:

Furthermore, ‘barely a month after the fall of Tripoli – and in the same month Gaddafi was murdered (October 2011) – the U.S. announced it was sending troopos to no less than four more African countries: the Central African Republic, Uganda, South Sudan and the Democratic Republic of Congo.’  AFRICOM further announced 14 major joint military exercises planned with African states for 2012, an unprecedented number of such exercises.

(Min översättning: Vidare, ’knappt en månad efter Tripolis fall – och samma månad som Gaddafi mördades (i oktober 211) – tillkännagav USA att man skulle sända trupper till inte mindre än ytterligare fyra afrikanska länder: Centralafrikanska Republiken, Uganda, Sydsudan och Demokratiska Republiken Kongo. AFRICOM tillkännagav 14 gemensamma militära övningar tillsammans med Afrikanska stater under 2012 en makalös mängd sådana övningar.)

Författaren slutar med en varning. I dessa tider, menar han, ska vi förvänta oss att när USA påstår att man ingriper för att rädda liv så kommer man istället att döda massor av människor. De mänskliga rättigheterna har kommit att användas som argument för att i praktiken ställa dessa helt åt sidan.

Och tänk, våra media andades inte om något av detta. På den här bloggen däremot  har det skrivits om detta åtskilliga gånger. Vill man läsa vad som skrivits om Libyen här kan man skriva in Libyen i sökfunktionen överst till höger och sätta igång. Alldeles i dagarna kommer en bok om Libyen ut på svenska, skriven av freds-och konfliktforskaren Ola Tunander. Den återkommer jag till.

Tillägg 23/11 2012 kl o2.15 (2):

LIBYA: Race, Empire, and the Invention of Humanitarian Emergency (Part 1 of 2)

/Kerstin

Länkar:
1) A Review of ”Slouching Towards Sirte”. Libya & Creative Destruction, Daniel Kovalik, counterpunch.org 21/11 2012
2)) Now on YouTube: Libya–Race, Empire, and the Invention of Humanitarian Emergency,Posted on 23 October 2012 by Maximilian Forte, Zero Anthropology 23/10 2012

Om Irak:
Irak i dagens Mellanöstern – II – Inställning till Gaza-kriget, relationen till USA, oljan och levnadsförhållanden, Jinge.se 22/11 2012 (Handlar om ett föredrag om hur det blivit i Irak sedan attacken och invasionen för 10 år sen. Under 20 år har USA:s agerande gentemot Irak kostat 3 miljoner människor livet. Borde klassas som folkmord, menar skribenten.)

Politik/ekonomi21/11 15:54

Konstaterar att Fredrik Reifeldt blivit en verklig statsman nu. Han förnekar all kännedom om det försvunna, undangömda mejlet om överenskommelsen med Saudiarabien om en vapenindustri där, om ett allvarligt brott mot svensk grundlag.(1) Han beter sig därmed precis som världspolisen USA:s presidenter. De vet heller intenting om alla de olagligheter som deras regeringar gör sig skyldiga till. Vem, av oss äldre, minns inte Watergateskandalen och Iran/Contrasaffären, för att bara nämna några av alla de illdåd USA begår runtom i världen?

Inte så konstigt kanske med tanke på att våra svenska regeringar numer anlitar samma PR-folk som ljuger ihop verklighetsbilder åt USA:s presidenter.

Ett samhälle ruttnar från toppen, inte heller konstigt alltså, att svensk polis också samarbetar med gangsters i den andra änden, så att säga.(2)

/Kerstin

Tillägg 22/11 2012 kl 03.25:
Så här ser det ut i floder i Sydamerika, där amerikanska oljebolag huserar. De som ställer till sådant här kan inte kallas annat än psykopater och galningar. Detta är de bolag som äger det amerikanska politiska systemet. Inte konstigt att världen ser ut som den gör.

Länkar:
1) KU får inte ut mörklagda handlingar, Ekot SR 21/11 2012
1) Känslig handling om Saudiaffär mörkad i diarium, SR Ekot 20/11 2012
2) Polis varnar kriminella om tillslag, SvD 21/11 2012

Politik/ekonomi20/11 20:27

Såg ett par riktigt bra TV-program igår kväll. Ett, Vetenskapens värld, på tv2, handlade om ekonomernas oförmåga att förstå vad de pratar om och således om varför de inte kunnat förutsäga bubblorna som skapat kriser värre än krisen efter kraschen 1929.

Det andra programmet sändes på Kunskapskanalen och handlade om våra dagars systemfel, också om ekonomiska teoriernas brist på verklighetsanknytning. Båda programmen kan ses på Svt Play och rekommenderas varmt.

De här programmen kom mig att tänka på en saga, om familjen Svenssons budgetunderskott och familjeskuld, som jag skrev omkring 1992-93, efter och om den stora fastighetsbubblan med ty åtföljande svensk krasch och verkligt dystra konsekvenser för Sveriges del, konsekvenser som vi inte kommit över än och sannolikt inte kommer att komma över inom överskådlig tid – eftersom vi numer lever med den eviga krisens politik.

/Kerstin

Länkar:
Eurokrisen ett nyliberalt stålbad, Proletären 15/11 2012

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Massmedia20/11 01:52

Nu har Frankrike, som numer är en av USA:s äckligt krypande lydstater, beslutat att ta emot en ny ambassadör från den nya, av USA demokratiskt tillsatta, syriska regeringen.(1) Som sagt, när kommer USA att sparka ut Jafaari, det legitime syriske sändebudet till FN, och ersätta honom med ett eget marionettsändebud? Detta var ju vad man gjorde i samband med att man tillsatte en egen regering i Libyen i samband med att man började bomba där förra våren. Läser så att även EU har erkänt den USA-tillsatta demokratiska regeringen i Syrien. (2)

Idag slopar imperialiststaten USA och dess allierade dessutom officiellt vapenembargot till jihdisterna och de terroristiska oppositionella i Syrien och hoppas att det ska flyta in massor med nya vapen till terroristerna,(1) vilket, som den intervjuade påpekar i filmen, exakt följer manuskriptet från Libyen-kriget, det som startades för att störta Ghadafi, ta kontrollen över Libyens olja och ekonomi och skaffa sig en bas för nykolonialiseringen av Afrika.

Israel har tydligen skjutit in i Syrien efter att, som man hävdar Syrien har skjutit in över Golanhöjden. Ska vi gissa att detta är den israeliska ”false flag-historien” som ska göra det möjligt för Israel att sätta in sina nyinkallade 75 000 reservister mot Syrien? (1)

‘The West wants to install a puppet regime in Syria’ (utlagd 18/11 2012)

Bara USA/Nato, Qatar och Saudiarabien lyckats döda Bashar al Assad och få igång det verkliga blodbadet i Syrien som då följer, så ligger vägen sedan öppen för ”nedtagning”, som man kallar det, av Irans styrande, dvs massmördande av iranier, och återtagandet av kontrollen över Irans olja.

Undrar nu om Ryssland tänker vänta tills USA sätter in allvarligare stötar direkt mot regeringen där, för att hinna bygga upp sitt försvar mer till dess, eller om man kommer att välja att ingripa på bortaplan för försöka förhindra lika blodiga strider i Ryssland som dem vi ser i Syrien och har sett och fortfarande ser i Libyen?

När så Turkiets perminärminister Erdogan kallar Israel en terrorststat på grund av bombningarna i Gaza,(2) vet man inte man ska skratta eller gråta. Vad är Turkiet gentemot Syrien, om inte en terroriststat, och det är ju meningen att de båda ska stå på samma sida vad gäller kriget mot Syrien.

Det tycks även pågå en destabiliseringskampanj i Argentina just nu, och det är inte svårt att gissa vilka som ligger bakom denna. Somligt tyder dessutom på att USA är igång för att destabilisera fler länder i Sydamerika. (3)

/Kerstin

Länkar (fler länkar kan komma senare):
1) Iran warns against arming Syrian rebels, MWC News 18/11 2012
2) EU follows Italy’s move to recognize Syrian opposition coalition, RT 19/11 2012
3) Kaller Israel en «terroriststat», abc nyheter, 19/ 11 2012
Al Qaeda FSA Terrorists Denounce New Syrian Opposition Council. Syria 19/11 2012 (Där nedanstående video återfinns, där ett antal av  juhadisterna uttrycker vägran att acceptera den USA-utsedda syriska regeringen och att de tänker inrätta en islamisk stat i Syrien – med Guds hjälp. Filmen är kort och försedd med engelsk text:
Al Qaeda FSA Brigades in Aleppo Reject Opposition Coalition in Doha (utlagd 19/11 2012)

Syria opposition bloc says to be based in Egypt, The Voice of Russia 19/11 2012
Sverige och Storbritannien övar Syrieninvasion, Nyhetsbanken 18/11 2012 (en stor övning utanför Turkiet, inför anfallet på Syrien verkar det som, med deltagande från bl.a. Kanada, Frankrike, Holland, Sverige och USA – Har svenska folket verkligen sagt att det vill kriga mot Syrien?)
US AND BRITAIN ESCALATE THREATS AGAINST SYRIA, Syria 360grader 18/11 2012
PEACE IN SYRIA: THE WEST’S GREATEST FEAR, Syria 360grader 18/11 2012 ( Min anm. En mycket intressant artikel. Här ett citat: The strategy was simple, clear, tried and tested. It had been used successfully not only against Libya, but also Kosovo (in 1999), and was rapidly underway in Syria. It was to run as follows: train proxies to launch armed provocations; label the state’s response to these provocations as genocide; intimidate the UN Security Council into agreeing that “something must be done”; incinerate the army and any other resistance with fragmentation bombs and Hellfire missiles; and finally install a weak, compliant government to sign off new contracts and alliances drawn up in London, Paris and Washington, whilst the country tore itself apart.
Result: the heart torn out of the “axis of resistance” between Iran, Syria and Hizbullah, leaving Iran isolated and the West with a free hand to attack Iran without fear of regional repercussions.
This was to be Syria’s fate, drawn up years ago in the high- level planning committees of US, British and French defence departments and intelligence services. But this time, unlike in Libya, it has not all gone according to plan.
First, there was Russia and China’s veto of the “regime change” resolution at the UN Security Council in October 2011, followed by a second veto in February of this year. This meant that any NATO attack on Syria would be denied the figleaf of UN approval, and seen instead as a unilateral act of aggression not just against Syria, but potentially also against China and Russia as well. )

För mer läsning om Syrien, gå till Syrienblogg.

PS: Jag vill tacka alla dem som är med på listan Vi är mot imperialistisk inblandning i Syrien på Face Book, som förser mig med många bra länkar till artiklar om området. De besparar mig mycket eget sökande.)

Ideologier/propaganda&Massmedia19/11 05:27

Videon handlar om en amerikan som ringer till en kristen/judisk stödgrupp i USA. Den börjar med ett propagandainslag för Israel mot Palestinierna och slutar på ett helt annat sätt, (del ett går automatiskt över i del 2 och sen tillbaka till del 1 igen).

Detta skulle vara dråpligt om det inte handlade om en så vidrig verklighet:

The lies about Hamas rockets 1/2 (utlagd 8/6 2012)

Nu sägs väl inte i filmen att det avskjuts 1.000 raketer från Gaza varje dag, men det spelar kanske inte så stor roll, själva poängen är helt riktig och filmaren/intervjuaren avslöjar en hel del om det här sällskapet och om vad de inte vet.

Så, en film om vad som faktiskt händer i Gaza just nu och om att många förnuftiga människor runtom i världen protesterar mot dagens israeliska attack på Gaza:

Israel attacks, cries victim at opposition: Joe Catron
(utlagd 17/11 2012)

Sen får jag en otäck känsla av att den här attacken kan vara ett sätt att dra världens uppmärksamhet från vad som händer i Syrien just nu. Många tecken tyder på att Västvärlden, tillsammans med Israel, tänker gå till storoffensiv mot det syriska folket inom en nära framtid. Obama har sagt att det krävs 75.000 man för att gå in i Syrien och ”säkra Syriens kemiska vapen”, vilket är hans omskrivning för ”sätta in en amerikansk lydregim i Syrien”. Samtidigt hör vi att Israel har kallat in, ja just det, 75.000 reservister i dagarna. Det kan man ju knappast behöva för att jämna Gaza med marken.

Jag hoppas att jag har fel vad gäller Syrien och dessutom att Israel inte tänker jämna Gaza med marken.

/Kerstin

Länkar:
Puppet State America , Paul Craig Roberts, Information Clearing House 19/11 2012 (Citat: The German assault on the Warsaw Ghetto is one of the horror stories of Jewish history. Such an event is happening again, only this time Jews are perpetrators instead of victims. No hand has been raised to stay Israel from the goal of the operation declared by Israeli Interior Minister Eli Yishai to be “to send Gaza back to the Middle Ages.”)
Elites Will Make Gazans of Us All, Chris Hedges, Information Clearing House 19/11 2012
Nedräkning till krig. Vindskupan 21/11 2012 (Om hur dagens bombattack mot Gaza började.)

Ideologier/propaganda&Internationell politik&Massmedia17/11 04:17

Det är inte bara Gud som är med de här killarna, de ädla frihetskämparna i Syrien som slåss för frihet och demokrati, utan alla Västvärldens politiker och media, inklusive våra svenska.

Brutal Video of Syria Rebels Executing Prisoners – GRAPHIC (utlagd 2/11 2012)

Men nu ska det väl bli bättre, för nu har Hillary Clinton sett till att tillsätta en ny övergångsregering för Syrien, vid möte i Doha för några dagar sen,(1) i god amerikansk demokratisk anda. Det kommer förstås alla syrier att välkomna eftersom Clinton anser att den bättre representerar det syriska folket än den förra övergångsregeringen som hon tillsatte.  Den amerikanska regeringen är ju demokratiskt tillsatt så då är det väl i sin ordning att Clinton tillsätter Syriens nya regering. Liksom när det gällde Libyen är Frankrike snabbt framme och har erkänt den nya regeringen, trots att man inte kan påstå att den har kontrollen över Syrien.(2)

Vad har USA/Nato eventuellt för planer för Syrien just nu? Frankrikes erkännande, och det kommer snart fler sådana kan vi anta, av Clintons nya regering för Syrien, antyder att något värre är på gång. Det var ju precis ett sådant franskt erkännande som inledde den, enligt Obama och Nato, så lyckade insatsen för befrielsen av Libyen, som de förklarat ska användas som modell för att ”befria” fler länder  framöver.(3)

Tillägg kl 13.15:
Hör på radion att Israel har inkallat 75.000 reservister. Det ger anledning att frukta det värsta. Därmed kan man misstänka att det är Israel som ska stå för markinvasionen i Syrien, eller att Väst planerar ett tvåfrontsangrepp på Syrien, Israels armé från söder och Turkiets från norr?

Nu fattas bara den false flag-operation som ska legitimera ett brett anfall på Syrien, förslagsvis att upprorsmännen skjuter med kemiska stridsmedel in över Turkiet, som andra har föreslagit som en möjlig sådan. (4)

Så har Klas Sandberg på Vindskupan ett mycket intressant och informativt inlägg om massakern i Sabra och Shatila i början av 80-talet. Inlägget rekommenderas, i synnerhet som Israel återigen bombar palestinier, urbefolkningen i det område som idag kallas Israel.

/Kerstin

PS: Är ganska säkra på att om Jesus återkom idag skulle han hamna överst på Obamas ”dödslista” och endera fångas in och torteras till döds eller dödas med en bomb från en drone. Har för mig att han, enligt en viss succébok, råkade ut för samma sak förra gången han besökte jorden, fast det var romarna, den tidens världsmakt, som dödade honom den gången.

Länkar:
1) US-backed Syrian “Rebels” in Disarray, Friends of Syria 7/11 2012
2) Nice of Hollande to Recognise The Terrorist Groups as Representing of the Syrian People, Friends of Syria 14/11 2012
Cameron Ready to Follow Obama into War with Syria Based on Lies, Friends of Syria 7/11 2012
3) Obama: Libya is international model, The Washington Times 20/9 2011 (Citat: Almost six months to the day after he committed U.S. troops to aid Libya’s rebels, President Obama on Tuesday declared his policy a success and told the United Nations its strategy of collective sanctions, military protection and humanitarian assistance saved thousands of lives, ousted a bad regime and should serve as a model for future world hot spots.
“This is how the international community should work in the 21st century — more nations bearing the responsibility and costs of meeting global challenges,” Mr. Obama said. “Indeed, it is the very purpose of this United Nations. So every nation represented here today can take pride in the innocent lives we saved and in helping Libyans reclaim their country. It was the right thing to do.” 
3) US Pushing ‘Libya Model’ for Upcoming Syria War. Clinton Demands More Sanctions on Syria During Ceasefire, Jason Ditz, AntiWar.com 19/4 2012  (Citat; Secretary of Defense Leon Panetta says that the administration is looking to last year’s Libya war as a model for intervention in Syria, but that this depends on being able to secure international support for the attack.)
4) Attentatet mot amb. Chris Stevens – nya uppgifter, Motvallsbloggen 5/11 2012
Israel, Gaza and Doha: The sham of the Western and Islamist alliance against Syria, Boutros Hussein & Lee Jay Walker, Global Security News, International news and geopolitics 17/11 2012
Syria and Gaza, Angry Arab 16/11 2012 (Citat: Akram sent me this: ”All the Syrian parties, regime and opposition, have condemned the Israeli aggression on Gaza except… don’t be surprised please… the old/new SNC.)

Internationell politik&Massmedia16/11 02:46

Nu bombar Israel Gaza igen. Så här kommer ett par av de röster vi sannolikt inte får höra eller läsa i våra svenska media:

Gaza witness: No one’s safe, civilians terrified of war threat
(utlagd 15/11 2012)

Finkelstein: Doubts Gaza crisis will escalate (Utlagd 15/11 2012)

Kan bara hoppas att Finkelstein får rätt, att Israel inte kommer att trappa upp attacken.

/Kerstin

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster