mars 2006


Kvinnor/feminism31/03 17:25

Skälet till att vi ser en backlash idag, vilket vi gör trots mycket tal av politiker om motsatsen och trots vissa framsteg för kvinnor inom vissa områden, är sannolikt indragna medel till utbildningar och offentlig sektor. Då blir konkurrensen om möjligheterna större och män börjar känna sig hotade av kvinnor igen, som de inte gjorde under de goda åren på 1970- och 80-talen, men som många av dem gjorde mot slutet av 1800-talet pga den tidens intensifierade kvinnokamp, som dessutom började få stöd av en del framstående män, ex. av J S Mill.

Vad gjorde den tidens manliga kvinnomotståndare? Jo, försöket bevisa hur korkade kvinnor i själva verket var.
Den då berömde hjärnforskaren Paul Broca uttalade sig så här om kvinnors intelligens 1888:

Mannen som slåss för två eller flera i kampen för överlevnaden, som har allt anvaret och bekymret för morgondagen, och som är ständigt aktiv med att bekämpa miljön och mänskliga rivaler, behöver mer hjärna än den kvinna han måste skydda och föda, än en stillasittande kvinnan som saknar inre sysselsättning, vars roll är att föda barn, älska och vara passiv. (citerat från J.S Gould Den felmätta människan, 1983, sid 100)

Vanligt folk talade man inte om förstås, för bondkvinnor och arbetande kvinnor satt näppeligen stilla och gjorde ingenting, ens på den tiden. Det var borgarklassens och överklassens kvinnor som räknades som människor, fast av en avsevärt sämre sort än männen i samma samhällsklasser.

Brocas elev Gustave de Bon skrev 1879:

Inom de mest intelligenta raserna, som till exempel parisarna, finns det ett stort antal kvinnor vars hjärnor ligger närmare gorillans än de mest utvecklade männens storlek……..
Alla psykologer som studerat kvinnans intelligens, liksom alla poeter och romanförfattare, erkänner idag att de utgör den lägsta formen av mänsklig utveckling och att de är närmare barnen och vildarna än den vuxne civiliserade mannen. De utmärker sig genom ombytlighet, inkonsekvens, avsaknad av tanke och logik och oförmåga att resonera. Utan tvekan finns det en del framstående kvinnor, mycket överlägsna den genomsnittlige mannen, men de är lika exceptionella som födelsen av varje monstrositet, som en gorilla med två huvuden; följaktligen kan vi helt bortse från dem (Citerat från J.S Gould Den felmätta människan, 1983, sid 101)

Darwin var av samma uppfattning. År 1881 skrev han:

Pojkar och flickor liknar varandra ganska mycket, precis som ungar inom andra arter där könen skiljer sig åt som vuxna: på samma sätt liknar barn den vuxna kvinnan mer än den vuxne mannen. Kvinnan, slutligen, uppvisar vissa karaktärsdrag och hennes skalle anses vara ett mellanting mellan barnets och mannens. (min översättning: Darwin The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, i part II, 1881, utgåva 1981, sid. 317)

Och några sidor längre fram:

Den huvudsakliga skillnaden vad gäller intellektuell kapacitet mellan de båda könen visar sig däri att männen alltid når bättre resultat än kvinnor vad de än företar sig – vare sig det handlar om djupt tänkande, förnuft eller fantasi och även vad gäller användningen av sinnen eller händer. Om man gör upp två listor över de mest eminenta männen och kvinnorna inom områden som poesi, måleri, skulptur, musik – innefattande komponerande och utförande, historia, vetenskap och filosofi, och tar med ett halvt dussin namn under varje rubrik, så skulle de två listorna inte vara jämförbara.
Vi kan också dra slutsatsen, utifrån lagarna om avvikelser från genomsnittet, som så väl illustrerats av Mr. Galton i hans arbete ”Medfödd genialitet” (Hereditary Genius) att om män överträffar kvinnor på så många områden så måste genomsnittskapaciteten hos män vara över genomsnittet för kvinnor. (min översättning; Darwin 1881/samma som ovan, sid. 327

Man känner igen tongångarna ännu idag, fast nu sägs samma sak med ett något annorlunda ordval men med samma innebörd: Kvinnor är dumma, kan inte tänka, avkrävs belägg så fort de säger emot män, som inte behöver belägga det som de påstår, underförstått för att de är så mycket kunnigare, intelligentare än kvinnor.

År 1786 grundades den första flickskolan i Sverige

Från 1870 fick kvinnor rätt att avlägga studentexamen samt rätt att studera vid den medicinska fakulteten (dock inte vid övriga fakulteter)

1873 – Kvinnor får tillträde till universiteten och får rätt att ta akademisk examen, dock ej teologisk el. högre juridisk …

År 1905 fick även flickor tillträde till studier vid läroverken På 1920-talet började flickor att antas även till gymnasiet, men först i 1928-års läroverksstadga blev detta allmänt.

Idag har de bättre betyg i grundskolan i alla ämnen utom i idtrott, än pojkar, och ofta bättre betyg även i gymnasierna.

Kvinnor utgör idag 58% av studenterna över 120-poängsnivån på våra universitet. Men sedan tycks något hända i karriären eftersom bara 10% av professorerna är kvinnor (år 2000, min anm), på medicinsk fakultet bara 8%, enligt Kvinnliga Läkares Förening, se länk nedan (idag lär det vara 14%, vilket mest torde bero på att professorstiteln inte längre innebär att vara chef för en institution, som fallet var tills nyligen)

/Kerstin

Länkar
Universiteten och de vetenskapliga sammanslutningarna
Kvinnliga Läkares Förening
SULF
Könsmakt
UR/kunskapsriket
Tillägg 1: Ett aktuellt exempel på backlash hittat på Unga kvinnor Rebella

Tillägg 2: Ny lucka öppnad på Skandalkalendern

Motvallstanten29/03 01:15
Vårregn Förklaring till bilden :-)

– Huvudet fyllt med fetvadd
– Näsan är en fontän
– Öronen har lock
– Ögonen igenmurade
– Benen kokt spaghetti
– Termostaten ur funktion

Vår kort sagt, ute regnar det, snötäcket bara 25 cm nu

Ideologier/propaganda&Motvallstanten27/03 14:44

dialogruta

Enligt somliga ungdomars kunskapsfilosofi guppar vi alla hjälplöst omkring på obegriplighetens ocean

Kvinnor/feminism26/03 00:57

Här säger Jan Björklund (fp), enligt SvD, apropå att flickor i nian har bättre betyg än pojkarna i alla ämnen utom i idtrott, att:

Flickor mognar tidigare än pojkar, och ju mer skolans arbetssätt förändras mot att elever ska ta mycket eget ansvar, desto mer kommer mognadsskillnaden att ge utslag.

Det här är inte precis någon ny upptäckt. Redan på den tiden jag sökte in i realskolan (som senare ersattes med högstadiet), år 1957, kvoterades pojkar in på läroverken. De kom in där med lägre betyg än vi flickor, just med argumentet att flickor ju ”mognar tidigare”.

Men, då undrar vän av ordning, när kommer pojkarna ikapp vad gäller mognadsgrad? Är det under gymnasietiden? Är det efter densamma, ja först när de blivit utnämnda till VD:ar kanske? För någon gång måste de ju både komma ikapp och gå förbi kvinnorna i mognadsgrad och förmåga att ta eget ansvar och arbeta självständigt, av arbetslivets struktur att döma. Det är ju pga männens stora förmåga att göra just detta som det nästan bara sitter män i ledande positioner i de större företagen.

Massmedia24/03 16:09

Mycket konstigt detta att kalla det som egentligen är en sjal för slöja, som man numer alltid gör. Slöja har, tills för inte så länge sedan, alltid varit något man täcker ansiktet med. Nu förstår man alltså inte vad det är som en flicka inte får bära i skolan i Umeå, är det en burka (slöja) eller är det en sjal?

Det är dystert när journalister inte kan svenska och när de börjar använda ord fel, som man började göra med ordet slöja för omkring 10 år sedan, så att språket fungerar allt sämre som kommunikationsmedel.

Tillägg 25/3 kl. 21.25: Ny lucka öppnad på Skandalkalendern

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi24/03 02:03

Läste en kommentar på Lasses blogg som förbryllade mig till en början. En person nämner först i sin kommentar något om effekterna av avregleringen av taxi och på detta svarar en annan kommentatör:

Taxi? Nu är jag kanske för ung och okunnig.. men jag har aldrig hört talas om statlig taxiverksamhet?

Det har aldrig slagit mig att man skulle kunna uppfatta begreppet ”statlig reglering” av ett område som att det är ”staten som äger” eller bedriver verksamheten det handlar om. Regleringarna av vissa verksamheter innebar ju inte alls statligt ägandet, utan att staten eller kommunerna omgärdar vissa verksamheter med olika regelsystem, som hur många företag av visst slag man får ha i en viss kommun (de s.k. etableringstillstånden), eller vilka krav som ställdes på dem som skulle bedriva verksamheterna, sådant som fortfarande föreligger inom vissa områden alltså.
Vad gällde taxi reglerades vilka som fick etablera taxirörelser och jag tror att även priserna var reglerade, men det var ju privata ägare till taxirörelserna (på den tiden var taxi mycket pålitlig och trygg dessutom och man behövde aldrig oroa sig för att bli lurad på pengar – i varje fall inte om man kände till området som man åkte taxi i).
Vad gällde bankerna reglerades hur mycket dessa fick låna ut, nämligen högst upp till en viss andel av bankernas totala tillgodohavanden (vilket omöjliggjorde den ohejdade utlåning som omedelbart tog fart då regleringen togs bort i slutet av 80-talet, och som ledde till bankkrascherna/fastighetskraschen/ i början på 90-talet ex.).

Det förefaller också som om många ungdomar och unga liberaler tror att vi inte har levt i ett kapitalistiskt samhälle tidigare, utan i ett rent kommunistiskt sådant, ja somliga tycks tro att vi fortfarande lever i ett sådant samhälle, vilket ju också är en grov vanföreställning.
Staten (dvs. vi alla) har ägt och byggt upp de viktigaste delarna av infrastrukturen, vägar, telenätet, järnvägsnätet, elsystemet, men det har nästan alltid varit privatägda företag som har byggt upp denna infrastruktur och således tjänat pengar på uppbyggandet av den, pengar som skattebetalarna har tillhandahållit.
De flesta av våra större företag har just blivit stora och kunnat utveckla allt bättre teknik på grund av att de har haft beställningar från staten/skattebetalarna, sådana företag som SAAB, Som ABB, som nuvarande Telia m.fl.
Staten har kunnat satsa långsiktigt, vilket privatägda företag sällan är lika intresserade av. Få privatägda företag är intresserade av att satsa på så lång sikt som 20-50 år och en väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för ett modernt fungerande samhälle. Fortfarande har vi sådana statliga och kommunala satsningar att tacka för att exempelvis vi i Sverige har så pass väl utbyggt bredbandsnät, något som inte alls är fallet i USA, där mycket mindre andel av befolkningen har tillgång till sådant. Och vi har alltid haft ett kapitalistiskt system i Sverige.

Första gången jag märkte att unga människor levde i en helt annan värld än jag, var i mitten av 90-talet, då studenter började talade om för mig vilket samhälle jag hade levt i i min ungdom, ett samhälle som jag inte alls kände igen och definitivt aldrig hade levt i. Jag undrar sååå varifrån många ungdomar har fått sina underliga föreställningar om vår moderna historia. Genomfalsk är den under alla omständigheter.

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi23/03 16:29

Enligt ett inlägg av idag, från Maria Carlshamrep, på AB- debatt har folkpartiet stängt ner hennes hemsida, utan att meddela henne detta. Hon fann bara plötsligt att sidan inte fanns längre.

Partiet sitter tydligen i glashus, inte minst sysslar det med ett fult men känt knep som brukar tillämpas av mindre seriösa IT-företag, att försöka tvinga henne att betala för att få loss domännamnet ”www. carlshamre.se”. Vad har partiet för glädje av detta domännamn om det inte finns någon hemsida som det leder till? Det är väl bara att överlåta domännamnet på Carlshamre, eller säga upp det så att det blir fritt fram för henne att registrera det på nytt, i egen regi. Eller anlitar partiet ett oseriöst webbföretag?
Egentligen var det lite värre än så här, så läs artikeln.

Det är inte lätt att leva som man lär.

(Ny lucka öppnad på Skandalkalendern)

Politik/ekonomi22/03 23:53

I kväll kunde vi på TV2” se programmet ”Historien om det svarta guldet”. Det hävdas att vi eventuellt redan nu ser toppen vad gäller utvinningsmöjligheter och att tillgången till olja kommer att minska redan nu, eller i bästa fall först om något tiotal år. Vad detta innebär är inte så svårt att tänka sig.

Jag erinrar mig hur boken ”Limits to Growth” , som kom ut 1972 (på svenska Tillväxtens gränser några år senare) bemöttes. I boken beskrevs hur länge jordens tillgång av ändliga resurser skulle räcka under lite olika omständigheter och den bemöttes i princip med föraktfulla fnysningar från maktetablissemangen: Det där var struntprat, man hittade hela tiden mer olja än ökningstakten i förbrukningen (om jag inte missminner mig). Nu är detta dystra scenario närmare oss än man ens tippade i denna bok, om vi får tro vad som sades i TV-programmet om oljan och den framtida tillgången på sådan.

Jag erinrar mig hur vi, som var aktiva i miljörörelsen i början av 70-talet och som tog den här boken på allvar, försökte få politiker intresserade av att satsa på utvecklandet av alternativa energikällor och energisnål teknik men hur intresset var tämligen svalt, och ännu mindre blev det från 80-talet och framåt.

Tillägg kl.14.15: Ny lucka öppnad på Skandalkalendern

Ideologier/propaganda&Kvinnor/feminism&Massmedia22/03 15:29

Via ”Jennys blogg finner jag dokumentet i vilket TV-filmen Könskriget” fälls av granskningsnämnden. När man läser beslutet får man bekräftat att programmet var just så vinklat och missvisande som man misstänkte redan när man såg det. Jag kan bara rekommendera läsning av beslutet.

Programmet fälldes för bristande opartiskhet och för utelämnande av sakförhållanden som var relevanta i sammanhanget, däremot fälldes det inte för integritetskränkning. Sveriges Television ska, enligt beslutet, på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Alla de som då skrek om kraftfulla åtgärder mot kvinnojourerna och som startade en formlig häxjakt på Eva Lundgrens m.fl forskning har anledning att skämmas en aning i och med detta beslut. Allra mest borde SVT och TV-filmmakarna skämmas. Man har med detta program förorsakat många enskilda och oskyldiga människor stor skada och mycket lidande. Denna skada och detta lidande omintetgörs dessvärre på intet vis av granskningsnämndens beslut. Upprättelse är något som inte finns i det verkliga livet. Sådan finns bara i sagorna.

Politik/ekonomi22/03 02:35

Man må ha vilken uppfattning man vill om att Lajla Freivalds medverkade till att stänga ner hemsidan med Muhammedbilderna, och hon må ha brutit hur mycket som helst mot grundlagen, men hon måste ju i alla fall uppskattas och omfamnas av de svenska export- och storföretagen, och av deras anställda.

Undrar hur företrädare för dessa ser på utsikterna att få en svensk manlig ”Pia Kjaersgaard” i en eventuellt kommande regering?

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster