juni 2006


Ideologier/propaganda&Kompetensskräcken&Skola/utbildning29/06 14:21

Det finns (minst) två allvarliga konsekvenser av folkpartiets krav på språktest för medborgarskap. Det första är att partiet med detta fiskar i grumligt vatten och bidrar till att driva fram främlingsfientlighet genom att man göra invandrares språkkunskaper till ett ”problem”. Med detta driver man dessutom hela det politiska fältet längre ut i den bruna dimman.

Det andra allvarliga sidan är att man gör invandrarna själva ansvariga för sina ”dåliga” språkkunskaper när det i själva verket i hög grad är samhället som genom politiska beslut har försvårat för invandrarna att verkligen lära sig svenska. Inte minst folkpartiet självt har, i sin upphöjda okunnighet om området, bidragit till att problemen för invandrarna att lära sig svenska har förvärrats.

Dels gör förstås den höga arbetslösheten bland invandrare det svårare för många av dem att komma i kontakt med andra svenskar vilket försvårar för dem att lära sig svenska. Dels kom förra borgerliga regeringens beslut om att asylsökande skulle få bosätta sig var de själva ville i landet redan under asyltiden, att leda till att alltför många samlades inom avgränsade områden i storstädernas ytterområden. De asylsökande föredog att bosätta sig tillsammans med landsmän, vilket är helt naturligt, men resultatet av detta beslut blev att de större städerna snabbt fick rena invandrarghetton, en inte oförutsägbar effekt av beslutet, och en effekt som, i synnerhet om det kombineras med hög arbetslöshet, skapar samhällsproblem och problematiskt utanförskap.

Dels har alla partier tillsammans valt att ständigt omorganisera och utsätta undervisningen i svenska för invandrare (sfi) för ett experimenterande grundat på bristande insikter, vanföreställningar och fördomar om vad det innebär att lära sig ett främmande språk som vuxen Gång på gång har man rivit ner undervisningssystemen och därmed förlorat kompetens inom sfi-lärarkåren. Det tar mycket längre tid att bygga upp kompetenssystem än de flesta inser och river man det man just försöker bygga upp vart tredje år, som man gjort i det närmaste, så får man aldrig någon välfungerande undervisning. Under sådana förhållanden lyckas man aldrig bygga upp gedigna kompetenssystem.

Alltför många som idag verkar som sfi-lärare har ingen utbildning för sitt arbete. De har sämre arbetsvillkor, längre arbetstider och lägre löner dessutom, än andra lärarkategorier, varför yrkets status är lågt. Vilken utbildad lärare föredrar att arbeta flera timmar för lägre lön och med kortare semester än de kan få inom andra skolformer? Kommuner föredrar dessutom inte sällan att anställa ”pratkvarnar” istället för lärare, för att kunna betala lägre löner (i tron att man sparar) för att man tror att språk lär sig människor bäst genom att bara prata, vilket är en gravt felaktig föreställning. Det gör små barn, men inte vuxna människor. Vidare har man i stort sett tagit bort möjligheterna för sfi-lärare att vidareutbilda sig för att kunna förbättra undervisningen (man sparar pengar på det sättet tror man) Dels har man ofta organiserat sfi-undervisningen så illa att man i stort sett omöjliggjort för alla att få en effektiv sfi-undervisning och en vettig inlärningssituation. Genom att exempelvis sätta analfabeter och akademiskt utbildade deltagare i samma studiegrupper, som man har gjort på många håll, knäcker man i stort sett alla i grupperna.

Hela området har, alltsedan den förra hetsjakten på invandrare, i början av 90-talet, varit utsatt för så mycket populistiska åtgärder och så många nya politiska beslut grundade i vanföreställningar, i populism, i okunskap och, misstänker man ibland, i ren illvilja, att det är rent oförskämt mot våra invandrare att slutligen göra dem själva ansvariga för att de inte behärskar svenska språket gott nog.

Kravställarpolitiken, vilket område den än tillämpas inom, är ingenting annat än brundimma, ägnad att rikta människors missnöje med samhällspolitiken åt annat håll, att tillhandahålla offentligt accepterade syndabockar. Dessutom handlar det i folkpartiets fall om att säga en sak, ge ett intryck, medan man ämnar göra det rakt motsatta i praktiken. Folkpartiets analysgrupp skriver så här om saken:

Från socialdemokraterna får vi också kritik för att ha härmat danska Venstre och givit efter för de invandringskritiska. De förtiger dock en viktig skillnad. Venstres mål med sin integrationspolitik är att minska invandringen – vi slår fast redan i inledningen av integrationsprogrammet att vi behöver fler invandrare.

Hederligt kan man inte kalla spektaklet. Folkpartiets satsning på språkkrav även i årets val är alltså rent oanständigt för att uttrycka det mycket milt. Det finns inga ord som lämpar sig i offentligheten, för att uttrycka vad jag tycker om detta förfarande.

Länkar:
Folkpartiets ”Succékommission”
PS: Länken fungerar konstigt, man måste hålla kvar den med musen en god stund innan den fungerar, fråga mig inte varför.

Ideologier/propaganda29/06 00:53

Hittar denna rubrik och introduktion på Google vid en slagning. Det är bloggen ”Liberala Studenter” (Stockholm) som ställer frågan:

Om jag nu har pengar, oavsett anledning, och väljer att konsumera vårdtjänster för dem, varför ska det anses fulare än någon som köper en sportbil för dem? …

Är det inte något konstigt med den här frågan? Vad är det för valfrihet man talar om?

Man kan måhända formulera om frågan till: ”Vem av oss är frivilligt sjuk för att vi föredrar att lägga våra pengar på vård istället för att köpa oss en sportbil?”

Alternativt: Vilka av oss föredrar att vara friska framför att vara vårdbehövande och tvingas använda våra pengar till vård?

Eller till klarspråk: Föredrar vi att vara friska och kunna köpa oss en sportbil framför att vara sjuka och tvingas använda våra pengar till nödvändig vård istället.

Hur som helst, detta är tydligen en fråga som liberaler anser att vi ska ha rätt att avgöra själva i liberalernas valfrihetssamhälle.

Länk:
Liberala Studenter

Tillägg torsdag 29/6 kl. 02.25:
Bloggen Media Culpa genomför sin andra undersökning av svenska bloggare och bloggläsare och behöver deltagare till sin enkät. Svara på enkäten genom att klicka här och uppmana gärna fler att delta:
Enkäten tar bara ett par minuter och är helt anonym. Resultaten presenteras på Media Culpa inom kort. Bloggaren tackar på förhand.

Ej kategoriserad25/06 13:23

Man brukar säga att från barn och dårar får man höra sanningen. Det är förstås helt fel för det är från de äldre man får höra denna.

Åke Ortmarks begynnelsereplik i sommarprogrammet, för fem minuter, sedan är belägget :-)

De äldre har skaffat sig erfarenheter och kunskaper, och de behöver inte kröka rygg längre. Måhända är det därför man vill höja pensionsåldern och droga ner alla äldre som redan gått i pension?

Tillägg kl. 14.30: Resten av Ortmarks sommarprogram bestod väl mest av indirekta sanningar, sådana som man får läsa mellan raderna, men han kanske vill skriva fler böcker om makten :-)

Ideologier/propaganda&Massmedia&Politik/ekonomi24/06 23:04

Dokumentärredaktionens har kört ett program om hur massmedia byggde upp och förde fram ny demokrati till riksdagen i valet 1991, så att partiet fick 6,7 % av rösterna och 25 riksdagsmandat. Carl Bildt satt alltså som statsminister i en borgerlig minoritetsregering med stöd från ny demokrati.

Nu berättar Ian Wachtmeister i programmet, att Carl Bildt också förhandlade med ny demokrati ibland, vilket förnekades då. Istället hävdades det den gången att statsministern bara ”informerade ny demokrati och Ian Wachtmeister.

Bengt Westerberg, folkpartiets förra partiledare och socialminister i den förra borgerliga regeringen, säger i programmet, att vad han vet så förekom inga förhandlingar med ny demokrati. Jag tror faktiskt på Bengt Westerberg här eftersom han tog så klart och tydligt avstånd från ny demokrati både före valet, direkt efter valet och alltsedan dess har tagit klart avstånd från främlingsfientlighet.

Programmet avslöjar alltså att det inte bara är socialdemokratiska politiker som ljuger eller undanhåller somligt för svenska folket och det intressanta, om Bengt Westerberg talar sanning, är att Carl Bildt i så fall också ljög för de andra ministrarna i regeringen.

Det faktum att den borgerliga regeringen satt i riksdagen just med stöd från ny demokrati talas det tyst om från borgerligt håll idag, samtidigt som man hävdar att socialdemokraterna nu är så förfärliga på grund av sitt enorma beroende av ett kommunistparti. Men stöd från ny demokrati var alltså inte misskrediterande. Hur blir det med sd om detta parti skulle komma in i riksdagen? Kan en eventuell borgerlig regering tänka sig att ta stöd från det partiet också – anser de borgerliga möjligen och precis som de dominerande rikstidningarna, att sd numer är ”rumsrent”?

Länkar:
Ny demokrati – en politisk historia. Dokumentärredaktionens program om ny demokrati
Wikipedia om regeringen Carl Bildt
Wikipedia om ny demokrati

Massmedia23/06 16:07

I ett tidigare inlägg, om de stora tidningarnas beslut att tillåta sd att annonsera, menade jag att ”Jan Wifstrand numer anser att främlingsfientlighet är rumsrent”. På detta har han kommit med en rättande svarskommentar, att han inte sagt något sådant och det är givetvis helt riktigt (se länk nedan). Han sade inte detta ordagrant och det var förstås slarvigt av mig att hoppa till denna min slutsats utan att redovisa de mellanliggande leden i min slutledning, så låt mig göra det här:

Eftersom beslutet kommer gemensamt för samtliga de större tidningarna, utom Expressen, antog jag att det tillkommit i överenskommelse mellan tidningarnas chefsredaktörer, för det handlar väl inte om omedveten tankeöverföring? Jag gjorde därför misstaget att tro att då DN m.fl. tidningar nu tillåter sd att annonsera, till skillnad från vid förra valrörelsen, och då Lena K Samuelsson framförde argumentet för detta beslut genom att säga att ”sd numer är ett rumsrent parti”, så stod Wifstrand bakom detta argument.

Vidare förutsatte jag, vilket jag förstås borde ha deklarerat tydligare, att det var just främlingsfientligheten som gjorde partiet ”icke-rumsrent” tidigare, varför argumentet, som framfördes i DN för att tillåta sd att annonsera inför årets val, är just att DN numer står för linjen att främlingsfientlighet är rumsrent. Om detta inte är vad man menar skulle man kanske komma med ett förtydligande och tala om vad man menar istället. Exakt vad var det som gjorde sd icke-rumsrent tidigare, men som gör det rumsrent idag.

Wifstrand anser inte, förklarar han vidare i sin kommentar, att främlingsfientlighet är rumsrent. Han står för helt andra världen, säger han, som ” för att yttrandefriheten ska vara så vid som möjligt”, vilket jag då förstår som hans eget argument för att tillåta sd att annonsera i DN idag, till skillnad från Lena K Samuelssons.

Nu kan man ju anse ett parti vara ”rumsrent” utan att dela dess värderingar. Jag anser exempelvis samtliga partier i alliansen vara rumsrena fast jag inte delar deras värderingar i många för mig viktiga avseenden så jag insinuerade förstås inte att Wifstrand skulle sympatisera med sd.

Sedan är det intressant att notera att eftersom DN nu, till skillnad mot inför förra valrörelsen, tillåter sd att annonsera, för att man, enligt Wifstrand, värnar om yttrandefriheten, så säger han samtidigt att man tidigare varit lite dålig på den saken i DN.

Länkar:
Det tidigare inlägg på Motvallsvbloggen som härmed förklaras
Artikeln i DN Kultur om saken
Helene Lööw om återkomsten av en ruskig ideologi

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi23/06 14:29

Det finns inga vinnare i krig, det finns bara förlorare. USA:s krig i Irak och Afghanistan är precis lika mycket krig mot den egna befolkningen, framför allt mot de fattiga, som det är ett krig mot ”fienden” eller mot ”terrorismen”. Anfallskrig är inte hjältemodigt, anfallande soldaterna är inte hjältar som offrar sig för sitt land. De är mer regelmässigt personer som inte har några möjligheter att försörja sig på annat sätt. Detta är en av fördelarna för de rika eliterna med hög arbetslöshet och stenhård konkurrens om de försörjningsmöjligheter som erbjuds. Eliterna har inga svårigheter att skaffa fram soldater att offra sin hälsa och sina liv för deras privata ekonomiska intressen.

The various studies apparently didn’t consider the effects of multiple combat tours, though psychiatrists agree that the greater people’s exposure to combat, generally the higher their risk of suffering mental illness.
………..
That survey echoed statistics collected by the San Diego Veterans Affairs Healthcare System. The system has found that about 33 percent of Iraq and Afghanistan veterans suffer from schizophrenia, depression and post-traumatic stress disorder.

USA får allt större problem att rekrytera soldater till sina orättfärdiga krig i Mellersta Östern så numer drogar man alltså soldaterna för att hålla dem på benen och kunna sända tillbaka dem till Irak och Afghanistan.

Hammer, a psychiatrist, is responsible for the Marine Corps’ mental-health programs during this deployment rotation. He confirmed that Marines with post-traumatic stress disorder and combat stress are returning to Iraq, though he would not say how many.

Det medicinindustriella komplexet har fått ytterligare en inkomstbringande avsättning för sina produkter. Det är känt att Vietnamsoldaterna ofta rökte hasch och bedövade sig med andra narkotiska preparat för att stå ut. Nu får soldaterna istället läkarförskrivna antidepressiva mediciner, SSRI.

Besides bringing antibiotics and painkillers, military personnel nationwide are heading back to Iraq with a cache of antidepressant and anti-anxiety medications.
……………
The psychotropic drugs are a bow to a little-discussed truth fraught with implications: Mentally ill service members are being returned to combat.
…………..
Robinson said three Army doctors have told him about being pressured by their commanders not to identify mental conditions that would prevent personnel from being deployed.
“They are being told to diagnose combat-stress reaction instead of PTSD,” he said. “That does two things: It keeps the troops deployable and it makes it hard for them to collect disability claims once they get out of the military.”
……………
Between 1999 and 2004, disability payments to veterans with post-traumatic stress disorder rose to $4.3 billion from $1.7 billion nationwide, according to a report by the Department of Veterans Affairs’ inspector general.

Men det för ju alltid något gott med sig, som alla krig! Man får tillfällen att studera dessa mediciners verkningar på stora grupper under stark stress, bra för vetenskapen alltså.

Friedman said that with time, “one of the things we are going to find out is how well people function who might have been on medication (during combat). This is a very important question and has all kinds of implications.

“But remember, they are all volunteers. This isn’t Vietnam, where people were drafted and sent to fight. Think of the ethical questions that would arise from sending draftees back to war on medications.”

Men det här rör ju inte oss i Sverige – i alla fall bara lite än så länge, bara tre döda svenskar hittills, så

GLAD MIDSOMMAR!

Länk:
sandiego.com/. By the Union Tribune

Ej kategoriserad21/06 22:41

Den s.k. Uppsalamodellen har utvärderats, läser jag i senaste numret av Forskning och Framsteg (nr. 5 sid 6). Det är modellen där man ställer ”hårda krav” på de arbetslösa, det där som är att bry sig enligt folkpartiet. De arbetslösa är tvungna att söka arbeten på heltid för att få bidrag.

Utvärderingen gav vid handen att heltidsarbetssökandet inte gav resultat.

Borde man inte ha kunnat förutsäga det? Att tro motsatsen är som att tro att ju fler nitlotter man har i ett lotteri desto fler kommer att kamma hem högsta vinsten.

Ideologier/propaganda&Massmedia19/06 17:17

Ekot intervjuar en forskare klockan 16,45 idag, som talar om att man inte sett ett val med mer smutkastning sedan 1976. Så exemplifierar ekot med LO:ungdomarnas spikislagning på bilder av alliansens partiledare, socialdekratens mejlande om Reinfeldt, bloggaren som hade en bild på Reinfeldt med uppmaning att ”rösta på din pedofil”. Stackars alliansen som blir så smutkastad alltså, fast OK då, man nämnde slutligen smutkastningen av Lars Danielsson.

Skulle man tro det intryck som Ekotinslaget gav, skulle alltså alliansen vara betydligt värre utsatt för smutskastning i massmedia än vänsterblocket. Det kallar jag rekord i desinformation. Bara att gå till Skandalkalendern och se hur det faktiskt har sett ut de senaste fyra månaderna.

länkar
Skandalkalendern
Ekots inslag om smutkastningen
Motvallsbloggen om spikandet (se tillägget)

Tillägg: Nytt på Skandalkalendern

Kvinnor/feminism19/06 16:43

Som sagt, Hagamannen avstod från att våldta under 5 år. Varför var Hagamannen lugn i fem år? Jo, säger han, för att han blev skrämd då han var nära att bli tagen av polis en gång.

Slutsats: Han kunde alltså behärska sig hela fem år, så visst hade han kontroll över sina handlingar! En alldeles vanlig man som visste precis vad han gjorde med andra ord.

Länkar:
Aftonbladet om Hagamannen
Motvallsbloggen, tidigare inlägg om saken

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi19/06 02:08

I DN kan vi läsa att tidningens nuvarande chefredaktör, Jan Wifstrand, anser att främlingsfientlighet numer är rumsrent – måhända beror detta på folkpartiets nya linje. Tydligen delas hans åsikt av SvD:s ledning, liksom av övriga stora tidningars ledningar, förutom av Expressens.

Lena K Samuelsson menar att Sverigedemokraterna blivit så rumsrent att ett annonsförbud inte längre är motiverat.
– Partiet har helt enkelt blivit mer etablerat i vårt demokratiska system.
I den lokala pressen har det redan förekommit flera annonser, bland annat i Sydsvenska Dagbladet.
– Vi har problem med tryckfrihetslagen som den ser ut. Min uppgift är därför att inte inskränka den ytterligare, säger chefredaktören Peter Melin.
Bland rikstidningarna är det bara Expressen som behåller det generella annonsförbudet från förra valrörelsen.

Nu är sd inte ett demokratiskt parti så DN:s m.fl borgerliga tidningarnas hållning, liksom Aftonbladets, blir allt brunare – ”liberalism som ett förstadium till fascism/nazism,” som jag funderat kring i ett tidigare inlägg.

Dagens svenska borgerlighet befinner sig uppenbarligen på samma sluttande plan som högern och borgerligheten gjorde i 20-talets Tyskland. (Tillägg 19/6 kl. 14.45: Och stora delar av sociademokratin dessutom).

Länkar:
Artikel i DN Kultur
Motvallsbloggen: Liberalism – ett förstadium till fascism?

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster