maj 2008


Forskning/vetenskap&Ideologier/propaganda31/05 00:00

Med anledning av en diskussion, som fördes efter ett par inlägg på bloggen ”Biology and Politics” men också som en fortsättning på mitt inlägg före detta, lägger jag här ut ett utdrag ur min nätbok om biologism. Så här följer det inledande avsnittet ur kapitlet:

Biologismen och vad vetenskapen kan säga oss
 År 1953 kunde Crick och Watsons avslöja DNA-molekylens struktur. Sedan dess har nya rön inom genetik, biokemi och molekylärbiologi gjort biologin kommersiellt intressant på ett sätt som den inte varit tidigare. I förlängningen av denna upptäckt hägrar de stora ekonomiska vinsterna Nu står vi inför den genetiska och biomolekylära manipuleringen eller kontrollen av människorna, den biologiska eugeniken. Den beräknas inbringa privata biokemiföretag enorma vinster.

Den ”biologiska ingenjörskonsten”, som vi redan sett en försiktig början av, kommer, trots att den aldrig kommer att kunna leverera det den ger i utsikt, inte att bli en fråga om individernas fria val, även om man kan få folk att tro det i början.
De hägrande miljarderna leder till att de biologiska disciplinerna drar till sig de stora satsningarna. Områden som drar till sig mycket pengar uppmärksammas och tillskrivs automatiskt hög status. Varje ny spektakulär vetenskaplig upptäckt, uppfinning eller teori, varje ny intellektuell trend, tenderar att generera en övertro på dess förträfflighet och förklaringsvärde. Just nu tycks man tro att nästan allt mänskligt går att förklara utifrån någon av bilogins discipliner. Inom forskarsamhället har tendensen intensifierats, utanför forskarsamhället likaså. När biologins status höjs genererar den automatiskt biologism, tendensen att förklara alltmer av mänskliga betéenden utifrån biologin.

Eftersom framgångsrika discipliner tenderar att bli stilbildande inom vetenskapssamfundet lånar forskare inom andra discipliner gärna perspektiv och teorier från den framgångsrika disciplinen. Forskare som i sina ansökningar om forskningsmedel kan anknyta till en framgångsrik och statustyngd disciplin kan förvänta sig fetare forskningsanslag. Varje betéende- eller samhällsforskare som idag påstår sig grunda sin forskning i någon av Darwins idéer, eller på något sätt anknyter till hans evolutionsteori, ökar sannolikt sina möjligheter att få forskningsanslag. Ju mer självklar biologismen blir desto svårare kommer det att bli att kritisera den eftersom den som kritiserar det ”självklara” anses galen och inte värd uppmärksamhet.

Massmedia är inte sena att haka på och slå upp biologistiska forskares resultat stort och ibland så förenklat att de går över gränsen till ren lögn. Snart följer kulturetablissemanget efter. Konstnärer och författare försöker gestalta ”det nya, det biologiska, det evolutionära” i det här fallet, i konst och litteratur. Filmare börjar utgå från idéer genererade inom den nya modevetenskapen. En hel kader av biologister står just nu redo att ta över efter ekonomerna, som fyllt rollen som samhällsgurus de senaste tjugo åren.
Den tilltagande biologismen och evolutionismen har redan resulterat i att fascister och nynazister känner att de intellektuella vindarna äntligen blåser deras väg igen. Dessa ideologier grundas, som redan sagts, i en långt driven biologism.
 
Även jag anser förstås, trots min antibiologistiska hållning, att människan är en biologisk varelse och att hon är en djurart bland många andra. Även jag utgår ifrån att människan, precis som alla andra arter, har genomgått en biologisk evolution. Men bara för att vi är en biologisk art, som utvecklats genom evolutionens försorg, kan inte allt mänskligt förklaras enbart utifrån våra gener, utifrån våra hjärnstrukturer, utifrån våra hormoner eller utifrån det vi tror vara vår evolutionshistoria.

I en mycket banal mening har naturligtvis allt mänskligt sin grund i biologin. Utan gener, utan biologiskt fungerande kroppar funnes inga människor. Detta är en självklarhet och tämligen ointressant när det gäller att förstå de flesta av våra mänskliga betéenden eller när det gäller att planera ett samhälle som fungerar väl för så många människor som möjligt.

Inom filosofin brukar man skilja mellan nödvändiga och tillräckliga förutsättningar. Vår biologiska konstitution, vår genetiska uppsättning, utgör en nödvändig förutsättning för allt vi gör men den är mycket sällan en tillräcklig förutsättning för det. Vi är inte bara isolerade genkonglomerat. Gener verkar alltid i en miljö. Därför kan biologin inte ge oss de relevanta förklaringarna till de flesta av våra betéenden.

Vi kan illustrera detta med en liknelse: Huset som brann ner hade visserligen inte börjat brinna, och inte brunnit ner, om det inte hade varit byggt i ett brännbart material. Detta är en i sammanhanget ointressant självklarhet. Vi anser inte att branden i huset orsakades av att det var byggt av det brännbara materialet trä. Alla trähus brinner ju inte ner som bekant, trots att alla sådana är brännbara. Vi anser istället att blixten som slog ner i huset, en eventuell kortslutning i elsystemet, gnistan som for ut ur den öppna spisen eller cigaretten som föll ner på täcket när sängrökaren somnade, är den intressanta förklaringen till eldsvådan.

Att vårt nedbrunna hus var av trä var alltså en nödvändig förutsättning för att huset skulle börja brinna, och kunna brinna ner, men inte en tillräcklig sådan. Det är den tillräckliga orsaken som är intressant när vi vill förklara varför ett hus börjar brinna. På samma sätt är det faktum att vi är biologiska varelser, med en evolutionär bakgrund, och att vi har  gener som nödvändiga förutsättningar för våra beteenden, inte tillräckligt som förklaring till allt vi människor gör. Att påstå att våra mänskliga betéenden huvudsakligen orsakas av våra gener, av våra hormoner, av våra hjärnhalvor eller av vår evolutionshistoria, är ungefär som att påstå att den huvudsakliga orsaken till att ett hus började brinna är att det var byggt av ett brännbart material.

Ytterligare ett exempel: En människa äter därför att hon är en biologisk varelse och sådana måste äta för att inte dö, av biologiska skäl. I vissa sammanhang är det förstås intressant att förklara varför biologiska varelser måste äta men i andra sammanhang är detta tämligen ointressant. Bara för att människan är en biologisk varelse som måste äta måste hon exempelvis inte äta gröt. Om hon äter gröt gör hon det av något annat skäl än att hennes gener tvingar henne att äta, som att hon tycker att gröt smakar gott för att hon vant sig vid att äta gröt, att hon är för fattig för att äta oxfilé eller därför att hon är för lat att laga kåldolmar. Det faktum att människan måste äta för att inte dö förklarar således inte varför hon äter just det hon äter och inte något annat.
Ett sista exempel: Den biologiskt medfödda förmågan att bli aggressiv är en nödvändig förutsättning för att en människa ska kunna bli aggressiv men den är inte en tillräcklig förutsättning för att hon ska bli det. Det måste till något mer än den biologiska förmågan att bli aggressiv för att hon ska bli sådan.

Påståendet att människor blir aggressiva för att evolutionen utrustade oss människor med förmågan att bli aggressiva, är därför inte speciellt intressant som förklaring till en speciell människas, eller många människors, aggressivitet i en bestämd situation. Det är nämligen självklart att ingen människa skulle bli aggressiv om människan inte hade den biologiskt betingade förmågan att bli aggressiv, på samma sätt som det är självklart att ett hus som brinner ner måste vara byggt i ett brännbart material. Det självklara behöver man ingen vetenskap för att förstå eller förklara. Det är inte ens intressant till vardags. Den som således försöker hävda att Olle blev aggressiv igår kväll därför att människan under evolutionens gång utrustades med förmågan att bli aggressiv, förväxlar den nödvändiga, i det här sammanhanget helt ointressanta förutsättningen med den tillräckliga förutsättningen, nämligen med det som intresserar den som vill förstå Olles aggressivitet igår kväll. Om någon istället berättar för oss att Nisse förolämpade Olle igår, kanske vi anser att vi har fått en nöjaktig förklaring till Olles aggressiva betéende igår.

Härmed inte sagt att gener aldrig har något med Olles ilska att göra. Somliga av oss tenderar att bli aggressiva för mycket mindre än andra, eller att bli mycket aggressivare för det som andra bara blir lite aggressiva för. Några av oss blir mycket sällan aggressiva och somliga av oss reagerar inte med aggressivitet på samma saker som får andra att gå i taket. Trots de här delvis genetiskt bestämda skillnaderna är det inte meningsfullt att förklara Olles aggression som förorsakad av generna, eller av mänsklighetens evolutionshistoria. Intensiteten i Olles aggressioner, och hur lättutlöst hans aggression är, kan möjligen ha något med hans gener att göra, men även dessa faktorer beror på en kombination av hans gener och den miljö han har utsatts för under sin uppväxt.

Den optimala miljön kan ses som den miljö som kallar fram, eller utvecklar en viss egenskap upp till den nivå där generna sätter gränsen. Det som är en optimal miljö för en individ, enligt den här definitionen, är inte en optimal miljö för en annan men det innebär inte att miljön inte är det mest intressanta när det gäller att förstå och förklara en individs, eller människors i allmänhet, aggressioner. Detta gäller alla betéenden.

Biologistisk blir man alltså när man börjar betrakta vår biologiska konstitution, eller vår arts evolutionshistoria, som både den nödvändiga och den tillräckliga förutsättningen för mänskligt beteende, som den enda, den mest intressanta eller den viktigaste förklaringen till vad vi människor gör. Men biologism kan också bestå i att man förväxlar den nödvändiga orsaken med den tillräckliga. Skillnaden mellan dessa båda typer av felslut är hårfin dock.

Tillägg för det här blogginlägget:
Med detta vill jag inte säga att gener eller geners kopplingar till betéendetendenser inte alls skulle vara ett intressant område. Det kan det naturligtvis vara – i vissa sammanhang, men mer sällan ger de en enkel förklaring till komplexa betéenden eller betéendemönster. För att förstå sådana krävs nästan alltid insikter om miljöfaktorer som kan påverka betéenden och vill man påverka människors betéenden är det inte i första hand deras gener eller biokemiska system man ska ge sig på, eller försöka manipulera.

Länkar:
– Utdrag ur nätboken Kvinnan, djur eller människa? K.Berminge, Alba.
Om bioligismen, ADHD och damp, Biology and Politics 6/5 2008
Mer om ADHD, DRD4 och en gens evolutionära historia, Biology and Politics 10/5 2008

Kvinnor/feminism&Skola/utbildning29/05 23:49

Jämställda tjejer räknar bättre, läser jag i DN, ja i stort sett räknar de lika bra som pojkar.

Ojoj, jämställdhet får flickors hjärnhalvor att byta plats alltså, ja eller så muterar deras gener.

Det är illa. Vad sådana allvarliga hjärn- alternativt genskador kan få för konsekvenser vet vi inte ännu, men förfärliga blir de säkert. Ska vi gissa på att detta kan få mäns testiklar att skrumpna?

Skola/utbildning28/05 00:43

Så har vi det här, som kan läsas på bloggen Motkrig apropå den amerikanska tortyrvännens besök.

Rättsväsendet&Vård/omsorg26/05 16:22

Antalet självmord i häktena är många, har vi hört de senaste dagarna, och personalen bryr sig inte om varningar om självmordsbenägenhet.

Ska vi våga oss på en gissning: De flesta får SSRI när man sätter in dem i ett häkte och det är allmänt känt att risken för självmord ökar under den första tiden på dessa preparat.

Ska vi gissa vidare: Personalen på häktena känner inte till detta utan tror att eftersom den häktade ju får lugnande/stämningshöjande preparat så är det ju ingen risk att de försöker ta livet av sig, alltså ser man inget skäl att hålla de intagna under speciell uppsikt.

Politik/ekonomi25/05 02:55

Så har Börje ( i en kommentar) avslöjat bluffen. Någon Årets Arbetare 2007 har tydligen inte utsetts utan det var 2006 års arbetare som utsågs i mars i 2007. Det visar sig dessutom att hon inte ens är arbetare utan driver ett eget företag.

Alltså: År 2006 års arbetare var egen företagare. Då undrar man ju om moderaterna inte vet vad en arbetare är, om man inte vet hur man ska få kontakt med en sådan, om ingen arbetare hade lust att ställa upp eller om utmärkelsen förklarar hur partiet kunde kalla sig det nya arbetarpartiet. I god och för moderaterna numer normal nyspråksanda har man kanske döpt om egna företagare till arbetare.

Det var väl vad man misstänkte – att det var något skumt med moderaterna ”det nya arbetarpartiet”, ja om man inte har märkt det tidigare alltså, vilket man ju borde ha gjort vid det här laget.

Ideologier/propaganda&Internationell politik24/05 03:27

Apropå att somalier i Sverige undrar om de överhuvudtaget kan skicka pengar till sina anhöriga i Somalia utan att bli ansedda som terrorister:

Det är väl solklart att de inte kan det. Varenda somalier i Somalia måste ju hata USA idag!

Det underliga är att just de politiska läger, som under åratal har anklagat regeringen som satt under andra världskriget för kryperi, inte alls anser att nuvarande svenska regeringar ägnar sig åt kryperi inför dagens krigförande och megalomana stormakt.

Intressant förresten, att vi nu fått ett par ”ursvenskar” som verkar vara misstänkta för terrorism. Det var ju bara muslimer som skulle misstänkas för sådant. Men det är så det brukar gå: ”Först kom de och tog kommunisterna och judarna, men jag var ju inte kommunist eller jude så jag brydde mig inte, sedan kom de och tog….”

Till slut brukar det inte hjälpa att vara ”kristen” arier med helvitt mjöl i påsen.

Politik/ekonomi22/05 04:58

Eftersom många inte läser kommentarer och det är synd om mina besökare missar saken: Moderaterna valde faktiskt ut Årets Arbetare förra året. Den stora händelsen, om än inte lika stor som Nobelpriset, kan man läsa om på något som verkar vara moderaternas hemsida. Tack signaturen Kirira för informationen.

Så då efterlyser jag bara företaget som har fått den stora ynnesten, av alliansregeringen, att sätta en smiley på/vid sin logo, eller i sina annonser och skulle då också gärna vilja veta mer om kriterierna för att få detta tillstånd samt vem som beslutar i frågan.

PS:
Lyfter fram en av kommentarerna till min fråga i det förra inlägget:

Björn Fridén säger:
22/05 09:11 at 9:11 e
Lustig historia, jag ringde en fredag och fråga alla i juryn (utom Littorin) hur det gick med tävlingen, men ingen av dom visste nånting.
På måndag morgon den 26e mars annonserades det hela, om än något tyst för man hade insett sovjetvibbarna i upptåget. Maith Lidgård vann – hon hade nämligen inte sjukskrivit sig fast hon borde.

Det ger mig anledning att åter lägga ut den Motavallstant som jag ritade när Littorin presenterade sin strålande idé:

arbetartävling

Politik/ekonomi21/05 23:32

Kom just att tänka på att jag måste ha missat Littorins utmämning av Årets Arbetare 2007. Någon som vet vem som blev den lycklige och när han åt lunch med Littorin? Har inte sett ett enda foto från det högtidliga tillfället.

Dessutom har jag fortfarande inte sett några företag som börjat annonsera med alliansregeringens nya utmärkelsesymbol, smileysen. Någon som sett några företag som stoltserar med en sådan?

För övrigt förefaller det som om regeringen har återinfört den gamla lösdriverilagen . Då den förelåg handlade det om att sätta arbetslösa kvinnor och barn på spinnhuset, att spinna, som på den tiden var den trånga sektorn inom produktionen, och att skicka in pojkar och unga män i militären. Idag vill de rika återigen inte vara med och betala för en allmän social välfärd och skötsel av landet, då sätter man in arbetslösa i offentlig städning istället – också mot svältlön.

För några år sedan gick vi med ilfart mot 1800-talet, nu är vi på väg tillbaka till medeltiden, i ännu högre hastighet.

Länk:
Alliansen sjösätter plusjobb, Alliansfritt Sverige
Arbetslösa ska plocka skräp, DN

Politik/ekonomi20/05 16:58

Cark Bildt fortsätter att djävlas med Lars Danielsson, en av våra mest initierade EU-experter. Han ska inte få bli EU-ambassadör förstår man. Bildt hävdar att han inte har förtroende för Lars Danielsson på grund av att denne”ljög” i samband med tsumanikatastrofen. Men vi vet inte, kanske Danielsson missminde sig alternativt hade mycket goda skäl att tiga, skäl som han inte får yppa. Det må vara hur det vill med den saken, Carls Bildts behandling av Lars Danielsson har hela tiden varit och är fortfarande en ren skandal.

Inte minst är Bildts agerande en skandal som han själv torde vara den politiker i modern tid som förorsakat svenska folket mest och dessutom totalt onödiga utgifter. Han borde, och jag tror att historien kommer att utmåla honom som en sådan, betraktas som 1900-talets mest inkompetente och katastrofale svenske politiker.

Under åttiotalet drev han upp en ren hysteri kring de fiktiva u-båtarna i Horsfjärden. Under det årtionde som militären sysslade med jakten på dessa Carl Bildts hjärnspöken, u-båtarna, torde många miljoner av skattebetalarnas pengar har rullat. Senare visade det sig att det troligen inte alls handlade om u-båtar utan om minkar, sillstim eller, som den senaste uppgiften föreslår, om ljudet från en taxibåt, vars ljud är mycket distinkt på grund av en propellerskada.

Men 1900-talets värste klant, Carl Bildt, fortsatte sin politiska bana, rakt in i en borgerlig regering 1991 och blev till all olycka statsminister i denna regering. Som sådan lyckades Bildt begå vad somliga har ansett så flagranta brott att hans regering borde ha ställts inför riksrätt. När räntan rasade upp till 500%, i kronförsvaret, den enda vägens politik, och det till slut blev klart att det inte gick att försvara kronan längre, då varnades de stora företagen innan man lät kronan flyta. Dessa kunde därmed rädda sina tillgodohavanden genom att ta hem sina utlandslån, medan småföretagare och resten av svenska folket fick betala kalaset. Bl.a gick omkring 60.000 småföretag i konkurs. Somliga av dessa gick inte i konkurs för att de inte hade orderingång, för det hade många av dem, utan för att de bankrutta bankerna började kräva tillbaka lån, trots att löptiderna inte hade gått ut eller för att företagen inte kunde få lån för investeringar de behövde göra för att kunna klara av den orderingång de hade. Det var en dyr affär för många i samhället.
Man påpekar gärna att socialdemokraterna var med på eländet, och det var de men det var Carls Bildt som hade ansvaret för vad som hände. Han var statsminister, inte Ingvar Karlsson.

Under sin tid som statsminister lyckades Carl Bildt dra på svenska folket en ökning av statsskulden med 600 miljarder. Varje månad, säger Carl Hamilton, som han satt i regering, ökade statsskulden med 17 miljarder. Bildt, menar Hamilton, spelade bort svenska folkets pensioner. Under tre år i rad minskade bruttonationalprodukten. Detta är någonting oerhört. Det har aldrig hänt förut i en modern ekonomi. (Hamilton 1998 s. 170-171)

Den borgerliga regeringen Bildt fick gå vid nästa val. Vad gör Bildt då? Jo, bl.a. tar han så småningom på sig uppgiften att verka för att flera europeiska länder skulle engagera sig på USA:s sida vid anfallet och ockupationen av Irak, en gigantisk katastrof.

Så vem borde ha förverkat allt förtroende, och för länge sedan, om inte Carl Bildt. Måhända att den inkompetenta, kunskapsföraktande och/eller rent egoistiska överklassen fortfarande har förtroende för Carl Bildt, men alla kunniga svenskar vet att den mannen är en vandrande katastrof.

Att Reinfeldts utnämningspolitik också varit katastrofal vet alla, men valet av Carl Bildt måste ha varit hans mest inkompetenta utnämning.

Det är faktiskt dags att Carl Bildt får ta konsekvenserna för allt elände han har förorsakat det svenska folket. Ingen i modern tid har varit en lika katastrofal politiker.

Litteratur: Krönika II, från silicon Valley till Ådalen, 1998, Carl Hamilton

Länk:
Tidigare inslag på Motvallsbloggen om Lars Danielsson finner du här

Politik/ekonomi&Rättsväsendet20/05 04:01

När skrivarinspirationen fortfarande inte vill infinna sig så fortsätter jag att hänvisa till andra som, som tur är, skriver viktiga blogginlägg. Idag rekommenderar jag alltså återigen läsning på bloggen Björnbrum, framför allt inläggen om deklarationen om de mänskliga rättigheterna, som kan läsas här, här och här.

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster